ROSZCZENIA SYNDYKÓW – MATERIAŁY POMOCNICZE DLA CZŁONKÓW

W związku z nasilającą się falą żądań poszczególnych syndyków wobec członków SKOK-ów o zapłatę kwoty dodatkowej odpowiedzialności z tytułu pokrycia strat danej Kasy, przyjmujących formę wezwań do zapłaty, a coraz częściej pozwów lub też nakazów zapłaty wystawionych w trybie upominawczym, zespół prawny Kasy Krajowej przygotował zbiór modelowych pism procesowych.

Pisma te zostały przygotowane w trosce o członków Kas niemających możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej i są dostosowane odpowiednio do każdego etapu sporu sądowego.

Ponadto, Kasa Krajowa udostępnia także publikacje dra Jacka Skoczka, mogące stanowić załączniki do pism składanych do sądów oraz pogląd Kasy Krajowej wyrażony w formie uchwały jej walnego zgromadzenia.

 1. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym;

 1. Odpowiedź na pozew przed sądem rejonowym;

 1. Odpowiedź na apelacje syndyka – w przypadku gdy od wyroku korzystnego dla członka wyroku sądu rejonowego syndyk wniesie apelacje;

 1. Opinia prawna dra Jacka Skoczka w sprawie dopuszczalności obciążenia członków SKOK odpowiedzialnością za stratę powstałą w Kasie do wysokości podwójnej odpowiedzialności;

  

 1. Artykuł dra Jacka Skoczka zatytułowany „Źródła obowiązku dopłat z tytułu dodatkowej odpowiedzialności członkowskiej;

  

 1. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kasy Krajowej, będąca poglądem Kasy Krajowej przedstawionym w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, wywołanym zapytaniem Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie II Ca 1103/18;

  

 1. Wzór pisma dla członków do FTI Profit S.A.;

 1. Odpowiedź Kasy Krajowej do Syndyka Twoja SKOK.pdf;

 

 1. Propozycja odpowiedzi do Syndyka Twoja SKOK na wezwanie syndyka – dopłata;

 1. W związku z docierającymi do Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej informacjami o wnoszeniu przez Syndyka Masy Upadłości Twojej SKOK w Kędzierzynie-Koźlu pozwów przeciwko członkom oraz byłym członkom tej kasy o wyrównanie wkładu członkowskiego, prawnicy Kasy Krajowej przygotowali wzór odpowiedzi na pozew Syndyka, do wykorzystania przez osoby, które zostały bezpodstawnie wezwane przed sąd. Jednocześnie Krajowa Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa nadal stoi na stanowisku, że dochodzone w takiej formie roszczenia Syndyka są bezzasadne oraz uległy przedawnieniu;

Więcej na ten temat znaleźć można równiez: https://www.skok.pl/nieuzasadnione-zadania-syndyka/

 1. Odpowiedź Kasy Krajowej na pismo Syndyka Twojej SKOK w sprawie dochodzenia roszczeń przez syndyka Twojej SKOK z tytułu dopłaty do udziałów członkowskich;

 

Jednocześnie Kasa Krajowa przypomina, iż – zgodnie z treścią zawartą w jej komunikacie numer 5 z dnia 18 października 2018 roku https://www.skok.pl/komunikat-nr-5-krajowej-spoldzielczej-kasy-oszczednosciowo-kredytowej-z-dnia-18-pazdziernika-2018-r-dotyczacy-dzialan-syndykow-domagajacych-sie-od-czlonkow-kas-kwot-z-tytulu-dodatkowej-odpowiedzialno/) – podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie, wskazując, że:

 1. W ocenie Kasy Krajowej dochodzenie przez syndyków od członków SKOK-ów  zapłaty kwot z tytułu dodatkowej odpowiedzialności jest pozbawione podstaw prawnych. Nie jest to tylko stanowisko Kasy Krajowej. Prokuratura Krajowa oceniła, że działania syndyka polegające na wzywaniu członków do pokrycia straty nie znajdują podstaw prawnych.
 2. Oświadcza, że nie ma wpływu na decyzje i działania syndyków i w sposób oczywisty nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki, dotykające członków Kas.
 3. Oświadcza, że medialne doniesienia o tym, że syndyk  może domagać się od członków Kas dodatkowych kwot pomijają okoliczność, że podstawy prawne żądań syndyka budzą poważne wątpliwości, opisy sytuacji są nierzetelne a sugestie o tym, że korzystając z usług SKOK-ów warto rozważyć założenie konta w banku godzą w zaufanie, którym członkowie SKOK-ów obdarzają instytucję działającą zgodnie z odrębną ustawą i prawem spółdzielczym.

 

Jednocześnie Kasa Krajowa informuje, że podjęła odpowiednie kroki w celu jak najszybszego doprowadzenia do podjęcia inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej ku wyeliminowaniu z porządku prawnego regulacji  będących podstawą niekorzystnych dla członków SKOK-ów interpretacji.

Wszystkie prośby i zapytania prosimy kierować pod adres mailowy: kskok@skok.pl

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: