RCUC – koordynator |

Paweł Pelc

Attorney at law, expert in regulations related to financial institutions, supervision over financial institutions, central banking, banking, insurance, capital markets, ESG, credit unions, pension reforms, internal audit and cybersecurity. Former Deputy President of Superintendence of Pension Funds, Deputy Chairman of Securities and Exchanges Commission, Deputy Chairman of Pension Funds and Insurance Supervisory Commission, Managing Director in Polish Financial Supervisory Authority, advisor to governor and Internal Audit Department Director in National Bank of Poland, adviser in World Bank or USAID sponsored programs in Lithuania, Bulgaria and [North] Macedonia.

Radca prawny, ekspert w regulacjach dotyczących instytucji finansowych, nadzoru nad instytucjami finansowymi, bankowości centralnej, bankowości, ubezpieczeń, rynków kapitałowych, ESG, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, audytu wewnętrznego i cyberbezpieczeństwa. Były: Wiceprezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Wiceprzewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, dyrektor zarządzający pionem w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, doradca prezesa i Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Narodowego Banku Polskiego, doradca w projektach finansowanych przez Bank Światowy lub USAID na Litwie, w Bułgarii i Macedonii [Północnej].

email: pawel.pelc@skok.pl

 


 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.