RCUC – WYCUP |

CO TO JEST WYCUP?

Program World Council’s Young Credit Union Professionals rozpoczął się w 2001 roku jako program stypendialny, którego celem było podniesienie głosu wschodzących liderów w międzynarodowym ruchu unii kredytowych. Dziś WYCUP jest platformą dla młodych profesjonalistów z unii kredytowych i ich zwolenników, która umożliwia im kontakt z całym światem, angażuje w podróże zawodowe z globalną perspektywą i inspiruje siłę do pozytywnych zmian poprzez spółdzielnie finansowe w społecznościach na całym świecie.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

WYCUP rozwija wschodzących liderów z globalną perspektywą.

Dzielimy tę planetę z miliardami innych ludzi. Globalna perspektywa poszerza świadomość tego, jak bardzo każdy region świata jest połączony ekonomicznie, politycznie i społecznie. Chodzi o bycie otwartym na nowe idee, problemy i rozwiązania. Oznacza wrażliwość kulturową i chęć uczenia się od innych.

Żyjemy w zglobalizowanym i coraz bardziej połączonym świecie. Aby odnieść sukces w tym środowisku, unie kredytowe potrzebują liderów, którzy rozumieją nasz wspólny interes w sukcesie wszystkich ludzi – oraz ważną rolę, jaką odgrywają spółdzielnie finansowe we wspieraniu bardziej energicznych i zrównoważonych społeczności.

W miarę poszerzania horyzontów, WYCUP pomaga uniom kredytowym i innym spółdzielniom finansowym przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty. Poprzez łączenie młodych ludzi ponad granicami, WYCUP otwiera horyzonty i rozpala ich pasję do wprowadzania zmian. Bądź częścią tej różnicy i dołącz do sieci WYCUP już dziś!

JAK TO ROBIMY NA POZIOMIE WOCCU?

Pierwszym krokiem jest połączenie.

Sieć WYCUP łączy młodych profesjonalistów poprzez wspólną wizję potencjału spółdzielni finansowych, takich jak unie kredytowe, aby wzmocnić społeczności. Członkostwo w sieci jest otwarte dla wszystkich młodych profesjonalistów z unii kredytowych i ich zwolenników – i zapewnia dostęp do wydarzeń, możliwości międzynarodowego zaangażowania i globalnych perspektyw, aby uczynić świat lepszym miejscem.

Na wyższym poziomie, WYCUP Affiliates Council łączy lokalne sieci w celu identyfikacji, rozwoju i rozszerzenia możliwości zaangażowania dla młodych profesjonalistów na całym świecie. Podczas comiesięcznych sesji okrągłego stołu, liderzy stanowych, prowincjonalnych i krajowych sieci odbywają tematyczną podróż, która bada nowe sposoby wzmocnienia pozycji młodych profesjonalistów.

Następnie jest proces zaangażowania.

Wirtualne i osobiste wydarzenia WYCUP badają globalny punkt widzenia na szereg kwestii istotnych dla młodych profesjonalistów. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy masz już wieloletnie doświadczenie w branży, WYCUP zaprasza Cię do udziału.

Wirtualne spotkania gromadzą młodych profesjonalistów w celu zbadania kwestii unikalnych dla ich specyficznych ról. Coroczne Forum WYCUP podkreśla unikalne inicjatywy i promuje różnorodność. Programy Immersion Learning zapewniają głębsze wniknięcie w lokalne realia dla spółdzielni finansowych i ich społeczności w krajach na całym świecie.

Zaplanowane zostały nowe możliwości zaangażowania młodych profesjonalistów, takie jak międzynarodowe mentorstwo i staże. Skupiamy młodych profesjonalistów, aby stworzyć wspólne zasoby, takie jak przewodniki ze strategiami dla spółdzielni finansowych, aby pozostać istotne dla młodych profesjonalistów. W tym wszystkim, dajemy młodym profesjonalistom możliwość bycia częścią rozwoju tego programu!

WYCUP wzbogaca doświadczenie zawodowe o globalną perspektywę.

JAK TO ROBIMY W POLSCE NA POZIOMIE KASY KRAJOWEJ?

– Od 2001 roku Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa co roku organizuje konkurs dla młodych profesjonalistów z polskich unii kredytowych (SKOKów). Młodzi profesjonaliści prezentują swoje projekty dla SKOK. Najlepsze projekty są wybierane, a zwycięzcy biorą udział w Konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU).

– Mieliśmy wielu zwycięzców/stypendystów etapu międzynarodowego: Grzegorz Buczkowski, Katarzyna Uniwersał, Izabela Rutkowska, Rafal Sokolowski, Edyta Grzybowska, Piotr Pałka, Łukasz Nowak.

– Wielu polskich młodych profesjonalistów zostało później członkami zarządu. Na przykład Pan Grzegorz Buczkowski został nie tylko Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kasy Krajowej, ale także Prezesem Towarzystw Ubezpieczeniowych związanych i dedykowanych polskim uniom kredytowym.

– Po wizycie studyjnej przedstawicieli polskich unii kredytowych w Brazylii w 2019 roku rozpoczęliśmy również wdrażanie modelu SICREDI w zakresie wsparcia młodych profesjonalistów. Polscy przedstawiciele: Piotr Pałka (Kasa Krajowa) i Justyna Leonhardt (SKOK Chmielewskiego) spędzili tydzień w Brazylii i zapoznali się z modelem SICREDI.

– Kasa Krajowa i polskie unie kredytowe (SKOK-i) tworzą ciało doradcze dla polskich unii kredytowych (SKOKów). W skład tego ciała wchodzą młodzi profesjonaliści. Jest to unikalna, innowacyjna i inspirująca dla wszystkich członków inicjatywa.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu z obchodów 20-lecia WYCUP: https://www.youtube.com/watch?v=-tohZJ

 

WHAT IS WYCUP?

World Council’s Young Credit Union Professionals program began in 2001 as a scholarship program designed to raise the voice of emerging leaders across the international credit union movement. Today, WYCUP is platform for young credit union professionals and their advocates to connect to the world, engage professional journeys with global perspective and inspire a force for positive change through financial cooperatives in communities everywhere.

WHY IS IT IMPORTANT?

WYCUP is developing emerging leaders with global perspective.

We share this planet with billions of other people. Global perspective expands awareness of how interconnected each region of the world is economically, politically and socially. It’s about being open to new ideas, issues and solutions. It means being culturally sensitive and willing to learn from others.

We live in a globalized and increasingly interconnected world. To be successful in this environment, credit unions require leaders who understand our shared interest in the success of all people – and the important role that financial cooperatives play in supporting more vibrant and sustainable communities.

As we expand horizons, WYCUP is helping credit unions and other financial cooperatives attract and retain the best talent. By connecting YPs across borders, WYCUP is opening eyes and igniting their passion to make a difference. Be part of that difference and join the WYCUP Affiliates Network today!

HOW WE DO IT AT WOCCU LEVEL?

The first step is connecting. 

The WYCUP Affiliates Network connects young professionals through a shared vision of the potential for financial cooperatives like credit unions to empower communities. Network membership is open to all young credit union professionals and their advocates – and provides access to events, international engagement opportunities and global perspectives from YPs on a journey to make the world a better place.

At a higher level, the WYCUP Affiliates Council connects local YP networks to identify, develop and expand engagement opportunities for young professionals everywhere. During it’s monthly roundtable sessions, leadership from state, provincial and national YP networks follow a thematic journey that explores new ways to empower young professionals.

And then we engage.

WYCUP’s Virtual and in-person events explore global perspectives on a range of issues relevant to young professionals. Regardless of whether you are just starting or have years of experience within the sector, WYCUP welcomes you.

Virtual Summits bring together YPs to explore issues unique to their specific roles. WYCUP’s annual Forum highlights unique YP initiatives and champions the diversity of professional journeys. Immersion Learning Programs provide a deeper dive into the local realities for financial cooperatives and their communities in countries around the world.

And we’re just getting started. As the WYCUP Affiliates Council continues its journey, we will explore new engagement opportunities for YPs like international mentorships and internships. We’re bringing young professionals together to create shared resources like technical guides with strategies for financial cooperatives to remain relevant to youth. Throughout it all, we’re empowering YPs to be part of the solution!

Inspiring a global community of young credit union professions. 

WYCUP is enriching professional journeys with global perspective – and in the process, we’re inspiring a force for positive change through financial cooperatives in communities everywhere.

HOW WE DO IT IN POLAND AT NACSCU LEVEL?

  • Each year since 2001 National Association of Cooperativ Savings and Credit Unions (NACSCU) organizes a competition for the young professionals among polish credit unions. Young professionals present their projects for credit unions. The best projects are being chosen and the winners attend the World Council Conference.
  • We had many global winners/sholarship recipients from Poland: Grzegorz Buczkowski, Katarzyna Uniwersał, Izabela Rutkowska, Rafal Sokolowski, Edyta Grzybowska, Piotr Pałka, Łukasz Nowak.
  • A lot of polish young professionals become afterwards the members of board. For example Grzegorz Buczkowski became not only the Chair of the Supervisory Board of NACSCU but also a President of the Insurance Societies related and dedidacted to polish credit unions.
  • After the study tour of the representatives of polish credit unions in Brazil in 2019 we also started replicating the SICREDI youth model in Poland. Polish representatives: Piotr Pałka and Justyna Leonhardt (SKOK Chmielewskiego Credit Union) spent one week in Brazil and learnt about the SICRED model.
  • NACSCU and polish credit unions (SKOKs) create an advisory body for polish credii unions. The body consists of young professionals. It is unique, innovative and inspiring for all of the members.

Please also check out WYCUP 20th Anniversary Virtual Celebration video: https://www.youtube.com/watch?v=-tohZJGhrRg

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.