Kodeks dobrych praktyk |

Polski system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (dalej zwany systemem SKOK) zebrał w formie niniejszego dokumentu swoje podstawowe wartości i zasady etyczne systemu SKOK, zbiór obowiązków Kas wobec członków i społeczności lokalnych, zasady działania oraz zasady dobrego zarządzania stanowiące filozofię i zasady systemu SKOK.

Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania SKOK

Dokument ten jest wiążący dla wszystkich instytucji systemu SKOK. Instytucjami systemu SKOK są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (zwane dalej Kasami lub SKOK) oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Dokument powinny znać i stosować wszystkie instytucje systemu SKOK, osoby je reprezentujące oraz ich pracownicy.

Podstawowymi wartościami systemu SKOK są:

  • uczciwość
  • budowanie wzajemnego zaufania
  • kierowanie się roztropnością
  • troska o los członków kas
  • kształtowanie postaw obywatelskich pośród członków
  • odpowiedzialność za sprawy wspólne
  • gospodarność
  • dbałość o rozwój i doskonalenie systemu SKOK
  • współpraca pomiędzy instytucjami systemu SKOK

Z powyższych wartości wynikają zasady sformułowane w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Komunikat prasowy

W wyniku współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów, innych instytucji rynkowych, przy udziale grupy profesorów – autorytetów rynku i etyki biznesu, pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego został wypracowany Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Zbiór 16 zasad uniwersalnych dla całego rynku finansowego artykułuje podstawowe wartości i ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym, w szczególności w kontaktach z klientami, jednocześnie pozostawiając ich organizacjom branżowym swobodę kształtowania szczegółowych zasad, specyficznych dla poszczególnych branż i sektorów rynku.
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Kasy Krajowej w dniu 18.04.2008 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.