Klauzula informacyjna |

Klauzula informacyjna dla odwiedzających stronę „Kasa Krajowa”

sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji naszego fanpage’a (dalej zwanego również „stroną”) na portalu Facebook, poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszej stronie.

Użyte w niniejszej informacji określenia:

 • My lub Kasa Krajowa – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul. Władysława IV 22,
 • Ty – osoba fizyczna, której dane osobowe Kasa Krajowa przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji.

Administrator danych osobowych, dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul. Władysława IV 22. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować pisząc – najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych” – na adres pocztowy siedziby Kasy Krajowej lub adres elektroniczny: iod@skok.pl.

Informacje ogólne:

Działanie naszej strony jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. Informacje zawarte na Twoim profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych oraz przysługujących Tobie praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z polityką prywatności Facebook dostępną pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Kasa Krajowa administruje danymi użytkowników odwiedzających naszą stronę wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Twoja aktywność związana z korzystaniem z naszej strony nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

Na skutek obserwowania lub polubienia przez Ciebie strony Kasy Krajowej, Facebook dodaje Twój profil do listy wszystkich fanów i udostępnia go nam, jednak widzimy tylko te spośród Twoich informacji, jakie upubliczniłeś (informacje publiczne). Sam decydujesz o ustawieniach swojego profilu na Facebooku, w tym o informacjach publicznych. W ustawieniach Facebooka możesz ukrywać swoje polubienia lub zaprzestać obserwowania wybranych stron. Po ich zaznaczeniu, Twój profil nie będzie już widniał na liście fanów danej strony.

Jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook, nie otrzymamy żadnych informacji o Twojej wizycie lub korzystaniu z naszej strony.

Facebook dostarcza nam statystyki dotyczące naszych fanów. To anonimowe dane demograficzne, m.in. wiek, płeć czy wskazane miejsce zamieszkania. Korzystamy z udostępnianych statystyk, aby umieścić odpowiednie informacje w naszych wpisach lub precyzyjnie dobrać materiały promocyjne na Facebooku dla odpowiednich grup. W ustawieniach Facebooka masz możliwość wyłączenia profilowania reklam.

W przypadku gdy korzystanie z naszej strony i treści z nią powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych, Kasa Krajowa i Facebook Ireland Limited, stają się współadministratorami danych. Wspólne administrowanie danymi obejmuje tworzenie ww. zdarzeń i ich zbiorczą analizę w przekazywanych nam statystykach strony.
Więcej informacji na temat współadministrowania danymi osobowymi możesz znaleźć pod linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

W każdym innym przypadku przetwarzania danych osobowych w powiązaniu ze stroną lub związanymi z nią treściami, Facebook Ireland Limited oraz Kasa Krajowa pozostają odrębnymi i niezależnymi administratorami danych.

Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Poprzez funkcjonowanie naszej strony zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek) i inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników  zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Twoje dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu prowadzenia strony pod nazwą „Kasa Krajowa” na portalu społecznościowym Facebook oraz w celu:

 • informowania za jego pomocą o naszej aktywności,
 • promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy
 • promowaniu naszej marki, produktów oraz usług,
 • budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat,
  wiadomości),

b) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a;

– co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO – test równowagi dostępny na życzenie.

Jednocześnie informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Odbiorcy danych:

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla strony;
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Serwis Facebook może przekazywać Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją
Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
b) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszej stronie do czasu usunięcia ich przez autora;
c) dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
e) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Twoje prawa wobec Kasy Krajowej w związku z ochroną Twoich danych osobowych:

a) Masz prawo żądania od Kasy Krajowej dostępu do dotyczących Twoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
b) Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, który zostanie rozpatrzony przez Kasę Krajową,
c) Masz prawo do przenoszenia swoich danych lub uzyskania ich kopii, jednakże prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i może być ono realizowane jedynie w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Prawo przeniesienia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób automatyczny i przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy lub czynności z nią związanych. Kasa Krajowa może żądać, abyś sprecyzował informacje lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przeniesienia lub uzyskania kopii danych osobowych, Kasa Krajowa przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku,
d) Masz prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.