Brian Branch – prezes Światowej Rady Związków Kredytowych Rafał Matusiak – prezes Kasy Krajowej
Brian Branch – President World Council of Credit Unions (WOCCU) Rafał Matusiak – President National Association of Cooperative Savings and Credit Unions (NACSCU)

 

REGIONAL CREDIT UNION CENTER

SCOPE OF SERVICES

• Support to start up activities of initiative groups/individuals and for newly established credit union movements

o Support and advice on the development and management of credit unions, including
o legislation based on the WOCCU Model Credit Union Act and the best global legislative practices
o European legislation
o promoting participation or cooperation with the European Network of Credit Unions, Brussels
o development of products and services
o methods of promoting membership of credit unions and increasing the membership base
o asset and liability management
o merits-related support for the establishment of Compliance Centres/Units
o access to payment systems
o payment cards
o online and mobile banking
o promoting the specific role of credit unions in society, promoting the principles of cooperative democracy
o strategy and practice in the field of financial education, its role in combating financial and social exclusion

All trainings are custom made. Trainings are delivered in English. Russian simultaneous translation is available upon request.

 

REGIONALNE CENTRUM UNII KREDYTOWYCH POLSKA

ZAKRES USŁUG

• Wsparcie dla nowo tworzonych systemów unii kredytowych

• Wsparcie i doradztwo w zakresie rozwoju i zarządzania uniami kredytowymi, w tym:

 legislacja oparta na Modelowej Ustawie o Uniach Kredytowych WOCCU i najlepszych światowych praktykach legislacyjnych
 legislacja europejska
 promowanie uczestnictwa lub współpracy z European Network of Credit Unions, Bruksela
 rozwój produktów i usług
 metody promowania członkostwa w uniach kredytowych oraz powiększania bazy członkowskiej
 zarządzanie aktywami i pasywami
 wsparcie merytoryczne dla tworzenia Centrów Compliance
 dostęp do systemów płatniczych
 karty płatnicze
 bankowość online i mobilna
 promowanie szczególnej roli unii kredytowych w społeczeństwie, propagowanie zasad demokracji spółdzielczej
 strategia i praktyka w zakresie edukacji finansowej, jej rola w walce z wykluczeniem finansowym i społecznym

Szkolenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i odbywają się w języku angielskim z możliwością jednoczesnego tłumaczenia na język rosyjski.

 

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: