RCUC |

MISSION STATEMENT

Regional Credit Union Center

 

World Council of Credit Unions, USA (WOCCU) and the National Association of Cooperative Savings and Credit Unions (NACSCU), Poland as a WOCCU member have agreed to establish the Regional Credit Union Center in Poland. NACSCU provides leadership in the region of Eastern Europe and, together with WOCCU, is a major source of expertise in the development and management of the cooperative financial institutions to serve the people of this region.

NACSCU since 2004 delivered 35 development projects and numerous strategic policy consultancies in the region of Eastern Europe and Central Asia financed by the Polish Ministry of Foreign Affairs (POLAID), Nordic Council of Ministers (NCM – Norden), USAID, UNDP and the World Bank.

Regional Credit Union Center will address the following areas:

  • Initiate and Support Start Up of New Credit Union Systems
  • Strengthen Existing Credit Union Systems
  • Integrate New Credit Union Organizations into the Global and European Credit Union Systems
  • Build Partnerships with Donors for Related Projects

 

 

Misja i zasady działania

Regionalne Centrum Unii Kredytowych

 

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), USA oraz Kasa Krajowa (KSKOK), Polska, jako członek WOCCU postanowiły utworzyć Regionalne Centrum Unii Kredytowych. Kasa Krajowa jest liderem systemu unii kredytowych w naszym regionie i stanowi, wspólnie z WOCCU, główne źródło ekspertyzy w dziedzinie rozwoju i zarządzania tymi spółdzielczymi instytucjami finansowymi służącymi społeczeństwom tego Regionu.

Kasa Krajowa począwszy od 2004 roku wdrożyła 35 projektów pomocy technicznej i dostarczyła wsparcia konsultingowego w strategicznych dziedzinach w wielu państwach Regionu Europy Wschodniej i Azji Środkowej, które były finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (program POLAID), Nordycką Radę Ministrów (Nordic Council of Ministers – NORDEN), Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Bank Światowy (World Bank).

Główne zadanie Regionalnego Centrum Unii Kredytowych to:

  • Inicjowanie tworzenia i udzielanie pomocy nowo tworzonym systemom unii kredytowych
  • Wsparcie dla istniejących systemów unii kredytowych
  • Integracja systemów unii kredytowych w wymiarze globalnym i europejskim
  • Budowanie partnerstw z donorami w celu wdrażania wspólnych projektów

 


 

Więcej informacji o światowym systemie unii kredytowych i ich współpracy można znaleźć na stronie https://www.skok.pl/skok-i-na-swiecie/ a także na stronach Światowej Rady Unii Kredytowych https://www.woccu.org oraz Europejskiej Sieci Unii Kredytowych: http://www.creditunionnetwork.eu/

 

 

 


 

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.