Ład korporacyjny |

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Kasy Krajowej przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej ZŁK) wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. podejmując odpowiednie decyzje  w zakresie swoich kompetencji oraz w takim zakresie, w jakim wdrożenie  danych zasad wymaga przyjęcia odpowiednich regulacji wewnętrznych.

W działalności Kasy Krajowej wyłączeniu ze stosowania podlegają :

§ 6 W Kasie Krajowej nie został przyjęty anonimowy sposób powiadamiania Zarządu lub Rady Nadzorczej o nadużyciach.

§ 8 ust.4 z uwagi na aktualną liczbę członków Kasy Krajowej

§ 10 ust.2 i 3 w Kasie Krajowej nie istnieje  prawna możliwość przyznawania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców.

§ 12 z uwagi na treść art.19 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze  w myśl którego członek spółdzielni odpowiada za straty spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.  Z uwagi zatem na specyfikę konstrukcji Kasy Krajowej  jako spółdzielni i  ustawowo określone obowiązki  jej członków brak jest po stronie Kasy Krajowej podstaw prawnych oraz instrumentów  w zakresie zobowiązywania do „niezwłocznego dokapitalizowania”  Kasy Krajowej jako spółdzielni.  Kasa Krajowa nie wypłaca dywidendy swoim członkom.  Zgodnie z art. 42 ustawy o skok to Kasa Krajowa stabilizuje swoich członków, a nie jej członkowie Kasę Krajową.

§ 22  ust.1 i 2  Wdrożenie ww. zasad w Kasie Krajowej jest niemożliwe z uwagi na brzmienie art. 49 ustawy o skok w myśl którego Rada Nadzorcza wybierana jest spośród pełnomocników reprezentujących Kasy na Walnym Zgromadzeniu Kasy Krajowej.

Rozdział 9 Zasad, dotyczący zarządzania aktywami na ryzyko klienta, nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez Kasę Krajową  działalności w tym zakresie

Pełny tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Struktura organizacyjna Kasy Krajowej

Polityka informacyjna 

Wyniki oceny przez RN KSKOK stosowania Zasad ładu korporacyjnego w KSKOK

Przegląd stosowania Zasad ładu korporacyjnego w KSKOK

Ocena przez RN KSKOK Systemu Kontroli Wewnętrznej w KSKOK

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.