Misja i zadania ustawowe |

Celem działalności Kasy Krajowej jest:

zapewnienie stabilności finansowej kas a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego oraz sprawowanie kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z przepisami prawa.

Dla realizacji tego celu Kasa Krajowa:

 • reprezentuje interesy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przed organami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz przed organizacjami międzynarodowymi,
 • wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
 • zapewnia Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym doradztwo prawne, organizacyjne i finansowe,
 • organizuje szkolenia i prowadzi działalność wydawniczą związaną z działalnością Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
 • opracowuje standardy świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji przez kasy oraz systemów informatycznych dla kas,
 • przyjmuje lokaty,
 • udziela pożyczek i kredytów Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym,
 • pośredniczy w przeprowadzaniu rozliczeń w myśl art.3 ust.1 ustawy o SKOK oraz wydawaniu kart płatniczych, jeżeli kasa nie wybierze innego sposobu prowadzenia tej działalności,
 • udziela pomocy nowo powstającym kasom,
 • wypełnia za kasy obowiązek informacyjny wobec Narodowego Banku Polskiego,
 • może prowadzić na rzecz kasy lub jej członków działalność inną niż określona powyżej, na podstawie umowy zawartej z tą kasą, o czym informuje Komisję Nadzoru Finansowego,
 • przeprowadza lustrację zrzeszonych kas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Przepisy tej ustawy o związkach rewizyjnych dotyczące lustracji stosuje się odpowiednio do Kasy Krajowej.
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.