Polityka prywatności – RODO – wersja z dnia 22.07.2020 |

Informacja o ochronie danych osobowych

w Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej

(Kasie Krajowej) (wersja z dnia 08.09.2021 r.)

 

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu przez Kasę Krajową danych osobowych:

 1. reprezentantów lub pełnomocników naszych członków (SKOK) lub kontrahentów (firmy zewnętrzne);
 2. posiadaczy kart płatniczych, których wydawcą jest Kasa Krajowa;
 3. pracowników lub współpracowników SKOK lub naszych kontrahentów – osoby upoważnione do kontaktu z Kasą Krajową w celu realizacji zawartej umowy;
 4. innych osób kontaktujących się z Kasą Krajową, w tym osób wnoszących skargi na działalność Kasy Krajowej lub SKOK, oraz osób, z którymi kontaktuje się Kasa Krajowa (telefonicznie oraz mailowo);

Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81- 743) przy ul. Władysława IV 22, (dalej: „my” lub „administrator”). Kontakt z nami jest możliwy:
– przez e-mail: kskok@skok.pl lub iod@skok.pl
– telefonicznie: (+48) 58 55 09 600
– listownie na adres jw.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych reprezentantów lub pełnomocników naszych członków lub kontrahentów.

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego lub nr PESEL w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania Umowy, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Umowy, utrzymywania relacji biznesowych oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, a następnie przez okres 5 lat licząc od początku roku, następującego po roku, w którym doszło do zakończenia Umowy. Okres ten może zostać przedłużony o termin przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy i na czas trwania ewentualnych postępowań sądowych.

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od Pani/Pana bezpośrednio lub od osoby upoważnionej przez Państwa do kontaktu z nami. W każdym przypadku podanie Pani/Pana danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy.

Nie planujemy udostępnienia Pani/Pana danych innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe nie będą również podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez KSKOK odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych posiadaczy kart płatniczych.

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym we wniosku o wydanie karty płatniczej oraz w treści zawartej z nami umowy. Przetwarzanie będzie dodatkowo obejmować informacje o dokonywanych przez Panią/Pana płatnościach (m.in. w zakresie miejsca, daty, godziny i kwoty transakcji) oraz informacje o wydanej Pani/Panu karcie płatniczej (m.in. w zakresie typu karty, daty wydania, daty ważności, numeru karty i limitu na karcie).

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy o wydanie karty płatniczej – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 2. w celu wykonania spoczywających na Kasie Krajowej obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj.:
  1. w celu wykonania obowiązków sprawozdawczych ciążących na Kasie Krajowej na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych,
  2. w celach rachunkowych, księgowych oraz archiwalnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego,
  3. w celu rozpoznawania reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych, na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych,
  4. w celu zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy;
 3. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. w celu:
  1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się jeśli chciałby Pan/Pani złożyć na nasze działania skargę lub wnieść pozew do sądu,
  1. analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym na potrzeby marketingu naszych usług – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest monitorowanie korzystania z naszych produktów, dbanie o jakość i rozwój świadczonych usług oraz rozpowszechnianie dostępu do nich; dane osobowe przetwarzane w tym celu będą miały formę zagregowanych danych statystycznych (anonimowych),
  2. prowadzenia marketingu naszych usług.

 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:

   1. spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, w której jest prowadzony rachunek, dla którego została wydana karta,
   2. podmiotom, z którymi Kasa Krajowa współpracuje w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych, tj. przede wszystkim spółce Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i jej głównemu podwykonawcy – spółce IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym jej podwykonawcom (np. przedsiębiorstwu zajmującemu się personalizowaniem kart, tj. umieszczaniem na karcie Pani/Pana danych identyfikacyjnych)
   3. organizacji płatniczej VISA oraz innym podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji płatności, w tym Google, jeśli płatność będzie realizowana za pomocą usługi Google Pay.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom z branży IT (świadczącym usługi serwisowe na naszą rzecz) oraz innym podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi na podstawie umowy powierzenia danych, podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi prawne, audytorskie, księgowe, innym wydawcom instrumentów płatniczych oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom kontroli, nadzoru lub ścigania.

Przekazanie danych do państw trzecich jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy i dotyczy  wyłącznie wymiany danych pomiędzy administratorem i podmiotami przetwarzającymi oraz organizacją płatniczą VISA. Transfer ten odbywa się w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień bezpieczeństwa lub z zastosowaniem standardowych klauzul umownych. W przypadku globalnego przepływu danych w ramach organizacji płatniczej, VISA dodatkowo gwarantuje, że dokonała oceny wszystkich transferów jakie dokonywane są w ramach grupy przedsiębiorstw w niej zrzeszonych i uznała je za spełniające odpowiedni poziom dla ochrony danych. Nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych poza EOG w innym zakresie.

Nie stosujemy systemów służących do automatycznego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutek prawny lub które w inny podobny sposób mogłyby na Panią/Pana wpływać. Administrator nie wykorzystuje również Pani/Pana danych w celu profilowania. Administrator wprawdzie wykorzystuje zautomatyzowane procesy do monitorowania transakcji podejrzanych, niemniej każda taka sytuacja zidentyfikowana przez system jest następnie analizowana przez upoważnionego pracownika w celu podjęcia, na podstawie takiego systemowego komunikatu, konkretnej decyzji co do dalszego przetwarzania danych.

 Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od celu ich przetwarzania:

   1. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu jej rozwiązania;
   2. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania spoczywających na Kasie Krajowej obowiązków prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o rachunkowości, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy, a po jej rozwiązaniu nie dłużej niż przez okres wynikający z tych przepisów;
   3. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia przysługujących Pani/Panu ewentualnych roszczeń, zgłoszenia sprzeciwu lub ustania prawnie uzasadnionego interesu, stanowiącego podstawę ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia oraz prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do przechowywania. W naszym imieniu uprawnienia te będą realizowane przez kasę, w której prowadzony jest rachunek dla której wydano kartę.

Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo żądania od nas dostępu do swoich danych. Przysługuje Pani/Panu również sprzeciw wobec przetwarzania przez Kasę Krajową Pani/Pana danych, w sytuacjach kiedy to przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na ważność operacji przetwarzania dokonanych na jej podstawie.

Wniosek o realizację ww. uprawnień można złożyć w oddziale właściwej placówki skok, która prowadzi rachunek, dla którego została wydana karta płatnicza. W celu realizacji opisanych wyżej uprawnień można również kontaktować się z Centrum Kart SKOK pod numerem telefonu + 48 58 511 20 70.

Podanie swoich danych we wniosku jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z nami umowy. W przypadku gdyby Pani/Pana wniosek o wydanie karty płatniczej nie został przez nas uwzględniony, Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie w celu obrony przed Pani/Pana roszczeniami.

   1.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników naszych kontrahentów, np. operatorzy BIK, operatorzy BBC oraz (dla kart płatniczych) pełnomocnicy SKOK.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

   1. kontaktować się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów zawartych między nami a Pani/Pana pracodawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest w tej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
   2. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Pani/Pana pracodawcą, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy. W większości przypadków przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji takich jak: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz adres email, miejsce pracy lub stanowisko.

Jeśli wymaga tego rodzaj umowy zawarty z Pani/Pana pracodawcą (udostępnianie informacji gospodarczych lub umowa współpracy w zakresie wydawania kart płatniczych) możemy wymagać szerszego zakresu informacji, np. nr PESEL, nr dowodu osobistego lub wzoru podpisu. Informacje te będą wymagane jednak wyłącznie wtedy kiedy Pani/Pana dane osobowe będą nam służyły do identyfikacji i weryfikacji Pani/Pana tożsamości w celu autoryzacji dokonywanej transakcji/dyspozycji lub innej usługi (operatorzy BIK, operatorzy BBC oraz pełnomocnicy SKOK).

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Pani/Pana pracodawca lub do czasu odwołania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa (dotyczy operatorów BIK, operatorów BBC i pełnomocników SKOK), a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Aktualnie Pani/Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom. Pani/Pana dane nie będą również przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
   2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
   3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem iod@skok.pl

Jako że przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, które kontaktują się z Kasą Krajową lub z którymi kontaktuje się Kasa Krajowa.

 Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z Kasą Krajową w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Kasa Krajowa kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

   1. Przekazania odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności;
   2. nawiązania współpracy z Panią/Panem lub z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych;
   3. rozpoznania Pani/Pana skargi dotyczącej działalności KSKOK lub SKOK – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji zasad ładu korporacyjnego.

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez cały czas trwania naszych relacji, np. do czasu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania, przedstawienia oferty, do czasu zakończenia wymiany korespondencji itp. W przypadku przetwarzania danych w celu określonym w pkt c powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom. Pani/Pana dane nie będą również przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
   2. prawo dostępu do danych osobowych,
   3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresem iod@skok.pl.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.