Polityka prywatności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej

(Kasy Krajowej)


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Kasę Krajową danych osobowych:

 1. Posiadaczy kart płatniczych, których wydawcą jest Kasa Krajowa;
 2. Pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów;
 3. Innych osób kontaktujących się z Kasą Krajową oraz osób, z którymi kontaktuje się Kasa Krajowa (telefonicznie oraz mailowo).

Niniejsza polityka została sporządzona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

 

1) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych posiadaczy kart płatniczych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81- 743) przy ul. Władysława IV 22, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres jw.
– przez e-mail: kskok@skok.pl
– telefonicznie: (+48) 58 55 09 600

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym we wniosku o wydanie karty płatniczej i w treści zawartej z nami umowy oraz w zakresie historii transakcji dokonywanych wydaną kartą płatniczą.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy o wydanie karty płatniczej – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 2. w celu wykonania spoczywających na Kasie Krajowej obowiązków prawnych, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj.:
  1. w celu wykonania obowiązków sprawozdawczych ciążących na Kasie Krajowej na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych,
  2. w celach rachunkowych, księgowych oraz archiwalnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości,
  3. w celu rozpoznawania reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych, na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych,
 3. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj.
  1. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed skargami na nasze działania;
  2. w celu zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.

 Twoje dane osobowe będą udostępniane:

 1. spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, w której jest prowadzony rachunek, dla którego została wydana karta,
 2. spółce Cardera sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i jej podwykonawcom (np. przedsiębiorstwu zajmującemu się personalizowaniem kart, tj. umieszczaniem na karcie danych identyfikacyjnych),
 3. Visa Europe Limited z siedzibą w Londynie.

 

Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane ubezpieczycielowi (w przypadku wniesienia reklamacji), podmiotom z branży IT (świadczącym usługi serwisowe na naszą rzecz) oraz innym podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi na podstawie umowy powierzenia danych, podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi prawne, audytorskie, księgowe, innym wydawcom instrumentów płatniczych oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji wywołujących wobec Ciebie skutek prawny lub które by w inny podobny sposób na Ciebie wpływały. Administrator nie wykorzystuje również Twoich danych w celu profilowania. Administrator wprawdzie wykorzystuje zautomatyzowane procesy do monitorowania transakcji podejrzanych, niemniej każda taka sytuacja zidentyfikowana przez system jest następnie analizowana przez upoważnionego pracownika w celu podjęcia, na podstawie takiego systemowego komunikatu, konkretnej decyzji co do dalszego przetwarzania danych.

 Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu ich przetwarzania:

 1. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 2. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania spoczywających na Kasie Krajowej obowiązków prawnych wynikających z ww. ustaw dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy, a po jej rozwiązaniu nie dłużej niż przez okres wynikający z tych przepisów;
 3. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia przysługujących Tobie roszczeń.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Przysługuje Tobie również sprzeciw wobec przetwarzania przez Kasę Krajową Twoich danych, w sytuacjach kiedy to przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek o realizację ww. uprawnień można złożyć w oddziale właściwej placówki skok, która prowadzi rachunek, dla którego została wydana karta płatnicza. W celu realizacji opisanych wyżej uprawnień można również kontaktować się z Centrum Kart SKOK pod numerem telefonu + 0 801 800 805 lub + 48 58 511 20 70.

Podanie swoich danych we wniosku o wydanie katy jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z nami umowy. W przypadku gdyby Twój wniosek o wydanie karty płatniczej nie został przez nas uwzględniony, Twoje dane będą przechowywane wyłącznie w celu ochrony przed Twoimi roszczeniami.

 

2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników naszych kontrahentów, w szczególności pracowników skok, którzy zostali wskazani jako osoby kontaktowe dla nas.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81- 743) przy ul. Władysława IV 22, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres jw.
– przez e-mail: kskok@skok.pl
– telefonicznie: (+48) 58 55 09 600

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 1. kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 2. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy lub stanowisko. Jeśli wymaga tego rodzaj umowy zawarty z Twoim pracodawcą możemy wymagać szerszego zakresu informacji o Tobie, np. nr PESEL lub wzór podpisu. Informacje te będą wymagane jednak wyłącznie wtedy kiedy Twoje dane osobowe będą nam służyły do potwierdzenia Twojej tożsamości w celu autoryzacji dokonywanej transakcji lub innej usługi (operatorzy BIK, operatorzy BBC).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy lub przedawnienia roszczeń przysługujących Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Aktualnie Twoje dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem iod@skok.pl

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, które kontaktują się z Kasą Krajową lub z którymi kontaktuje się Kasa Krajowa.

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z Kasą Krajową w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Kasa Krajowa kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81- 743) przy ul. Władysława IV 22, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres jw.
– przez e-mail: kskok@skok.pl
– telefonicznie: (+48) 58 55 09 600

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 1. przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.
 2. nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

Nie planujemy przekazywać Twoich danych innym podmiotom.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej).

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: