Polityka prywatności – RODO – wersja z dnia 22.07.2020 |

Informacja o ochronie danych osobowych

w Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej

(Kasie Krajowej) (wersja z dnia 22 lipca 2020 r.)

 

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu przez Kasę Krajową danych osobowych:

  1. reprezentantów lub pełnomocników naszych członków lub kontrahentów;
  2. posiadaczy kart płatniczych, których wydawcą jest Kasa Krajowa;
  3. pracowników lub współpracowników naszych kontrahentów;
  4. reprezentantów skok oraz ich pełnomocników wyznaczonych do realizacji umów inwestycyjnych za pośrednictwem Kasy Krajowej (karty wzorów podpisów);
  5. innych osób kontaktujących się z Kasą Krajową oraz osób, z którymi kontaktuje się Kasa Krajowa (telefonicznie oraz mailowo);

Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie (81- 743) przy ul. Władysława IV 22, (dalej: „my” lub „administrator”). Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres jw.
– przez e-mail: kskok@skok.pl
– telefonicznie: (+48) 58 55 09 600

1) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych reprezentantów lub pełnomocników naszych członków lub kontrahentów.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego oraz nr PESEL w celu zawarcia, wykonania i rozwiązania Umowy, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Umowy, utrzymywania relacji biznesowych oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, w każdym przypadku przez okres 5 lat licząc od początku roku, następującego po roku, w którym doszło do zakończenia Umowy. Okres ten może zostać przedłużony o termin przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

Pani/Pana dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z zawarciem umowy lub od Pani/Pana pracodawcy (naszego członka lub kontrahenta). W każdym przypadku podanie Pani/Pana danych było dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i wykonania umowy.

Nie planujemy udostępnienia Pani/Pana danych innym odbiorcom. Państwa dane osobowe nie będą również podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą przekazywane do państwa trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez KSKOK odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych posiadaczy kart płatniczych.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym we wniosku o wydanie karty płatniczej i w treści zawartej z nami umowy oraz w zakresie historii transakcji dokonywanych wydaną kartą płatniczą.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy o wydanie karty płatniczej – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  2. w celu wykonania spoczywających na Kasie Krajowej obowiązków prawnych, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj.:

a) w celu wykonania obowiązków sprawozdawczych wynikających przepisów ustawy o usługach płatniczych,

b) w celach rachunkowych, księgowych oraz archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego,

c) w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmowi na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

d) w celu rozpoznawania reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych, zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych,

     3. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj.

a) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed skargami na nasze działania;

b) w celu zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:

a) spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, w której jest prowadzony rachunek, dla którego została wydana karta,

b) spółce Cardera sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz jej podwykonawcom, w szczególności spółce IT CARD Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie i innym przedsiębiorcom, np. przedsiębiorstwu zajmującemu się personalizowaniem kart oraz ich wysyłką,

c) organizacji kartowej (Visa lub MasterCard).

Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane ubezpieczycielowi (w przypadku wniesienia reklamacji), podmiotom z branży IT (świadczącym usługi serwisowe na naszą rzecz) oraz innym podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi prawne, audytorskie, księgowe oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane będą przekazywane po obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) wyłącznie w zakresie przekazania danych do organizacji kartowej Visa lub MasterCard. Organizacje te działają w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz USA. W każdym przypadku, gdy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji wywołujących wobec Ciebie skutek prawny lub które by w inny podobny sposób na Panią/Pana wpływały. Administrator nie wykorzystuje również Pani/Pana danych w celu profilowania. Administrator wprawdzie wykorzystuje zautomatyzowane procesy do monitorowania transakcji podejrzanych, niemniej każda taka sytuacja zidentyfikowana przez system jest następnie analizowana przez upoważnionego pracownika w celu podjęcia, na podstawie takiego systemowego komunikatu, konkretnej decyzji co do dalszego przetwarzania danych.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od celu ich przetwarzania:

  1. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy dane będą przetwarzane do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
  2. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania spoczywających na Kasie Krajowej obowiązków prawnych wynikających z ww. ustaw, dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy, a po jej rozwiązaniu nie dłużej niż przez okres wynikający z tych przepisów;
  3. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia przysługujących nam lub Pani/Panu roszczeń.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

d) prawo do przenoszenia danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu również sprzeciw wobec przetwarzania przez Kasę Krajową danych, w sytuacjach kiedy to przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek o realizację ww. uprawnień można złożyć w oddziale właściwej placówki skok, która prowadzi rachunek, dla którego została wydana karta płatnicza. W celu realizacji opisanych wyżej uprawnień można również kontaktować się z Centrum Kart SKOK pod numerem telefonu + 0 801 800 805 lub + 48 58 511 20 70.

Podanie swoich danych we wniosku o wydanie katy jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z nami umowy. W przypadku gdyby Pani/Pana wniosek o wydanie karty płatniczej nie został przez nas uwzględniony, dane będą przechowywane wyłącznie w celu ochrony przed Pani/Pana roszczeniami.

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników naszych kontrahentów, np. operatorzy BIK, operatorzy BBC oraz (dla kart płatniczych) pełnomocnicy SKOK.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

a) kontaktować się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów zawartych między nami a Pani/Pana pracodawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest w tej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).

b) bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Pani/Pana pracodawcą, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy. W większości przypadków przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji takich jak: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz adres email, miejsce pracy lub stanowisko.

Jeśli wymaga tego rodzaj umowy zawarty z Pani/Pana pracodawcą (udostępnianie informacji gospodarczych lub umowa współpracy w zakresie wydawania kart płatniczych) możemy wymagać szerszego zakresu informacji, np. nr PESEL, nr dowodu osobistego lub wzoru podpisu. Informacje te będą wymagane jednak wyłącznie wtedy kiedy Pani/Pana dane osobowe będą nam służyły do identyfikacji i weryfikacji Pani/Pana tożsamości w celu autoryzacji dokonywanej transakcji/dyspozycji lub innej usługi (operatorzy BIK, operatorzy BBC oraz pełnomocnicy SKOK).

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Pani/Pana pracodawca lub do czasu odwołania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa (dotyczy operatorów BIK, operatorów BBC i pełnomocników SKOK), a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Aktualnie Pani/Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom. Pani/Pana dane nie będą również przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem iod@skok.pl

Jako że przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych reprezentantów skok oraz pełnomocników upoważnionych do składania dyspozycji na rachunkach (karty wzorów podpisów)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

a) wykonania umowy oraz weryfikacji tożsamości i dokonania autoryzacji dyspozycji na rachunkach prowadzonych przez Kasę Krajową.

b) dowodowym, na wypadek gdyby powstał spór co do wykonania łączącej nas umowy lub na potrzeby czynności kontrolnych organów nadzorczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia.

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji takich jak: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, adres email, miejsce pracy lub stanowisko. W celu dokonania autoryzacji zleconej dyspozycji możemy wymagać szerszego zakresu informacji, np. nr PESEL, nr dowodu osobistego oraz wzoru podpisu.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Pani/Pan pracodawca lub do czasu odwołania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Możemy przekazywać dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem iod@skok.pl

Jako że przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, które kontaktują się z Kasą Krajową lub z którymi kontaktuje się Kasa Krajowa.

 Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z Kasą Krajową w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Kasa Krajowa kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

a) przekazać odpowiedzi na Pani/Pana pytania, w tym kontaktować się z Panią/Panem w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności.

b) nawiązać współpracę z Panią/Panem lub z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez cały czas trwania naszych relacji, np. do czasu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania, przedstawienia oferty, do czasu zakończenia wymiany korespondencji itp.

Nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom. Pani/Pana dane nie będą również przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

b) prawo dostępu do danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresem iod@skok.pl.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: