SKOK-i to usługi finansowe i społeczna odpowiedzialność |

SKOK-i to usługi finansowe i społeczna odpowiedzialność

Historia, jak i aktualne wydarzenia dostarczają wielu przykładów, że wspólnotowe działania mają w sobie dużą siłę i są motorem napędzającym pozytywne zmiany.

W artykule czytamy m.in., że: „SKOK-i obok świadczenia usług finansowych pełnią również misję społeczną. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe to grupa ludzi złączona wspólną więzią poprzez miejsce pracy lub przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. Członkowie spółdzielczych kas zrzeszeni w Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej są połączeni wspólnym celem – działaniem na rzecz prowadzenia i wspierania edukacji finansowej oraz zwalczania wykluczenia finansowego. Są również inicjatorami działalności edukacyjnej, doradczej i wydawniczej, która podnosi świadomość ekonomiczną społeczeństwa. Prowadzone przez SKEF akcje wspierają też edukację dzieci z niezamożnych rodzin lub placówek opiekuńczo-wychowawczych. SKOK-i opierają swoją działalność na ideach demokracji, równości, samopomocy oraz solidarności. Dzięki wspieraniu akcji na rzecz mieszkańców poszczególnych regionów kraju przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.”

Fakt, 27 kwietnia 2013 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.