Zaufana spółdzielczość finansowa |

Zaufana spółdzielczość finansowa

Pod koniec 1992 roku w naszym kraju istniało 13 Kas, które zrzeszały 14 tys. osób. Obecnie SKOK-i dysponują siecią niemal 2 tysięcy oddziałów, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Ekonomiści nie mają wątpliwości – potężne spowolnienie w polskiej gospodarce wciąż trwa. Ostrzegają też, że w najbliższych miesiącach kryzys może się pogłębić. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych do 2 mln 314,5 tys. Stopa bezrobocia wyniosła 14,3 proc. i była o 1,0 pkt procentowy wyższa niż przed rokiem. Konsumpcja – siła napędzająca gospodarkę, jest na niskim poziomie, a trend ten w obliczu trudnej sytuacji na rynku pracy ma się utrzymywać.

Sytuacja ekonomiczna w kraju odbija się na stanie polskich firm, a co za tym idzie – na portfelach ich właścicieli i pracowników. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie podatny na wszelkie zmiany zachodzące w polityce czy gospodarce. Przedsiębiorcy prowadzący małe, często jednoosobowe firmy, są świadomi, jak ważne jest wsparcie otrzymane na rozwój biznesu. Wiedzą, że współpraca z instytucją finansową, która zrozumie ich potrzeby oraz zaoferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania, jest niezbędnym elementem sukcesu.

Rozwój budowany na zaufaniu

W niestabilnych czasach ludzie szukają dobrych i pewnych rozwiązań, które pozwolą im lokować oszczędności oraz pożyczać pieniądze na atrakcyjnych warunkach. Na całym świecie prężnie rozwijają się unie kredytowe, których polskimi odpowiednikami są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zbudowane są w oparciu o ideę „nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, żeby służyć”. Wspomagając lokalne inicjatywy i angażując się w rozwój gospodarczy regionów, działają dla dobra mniejszych społeczności. Coraz więcej ludzi docenia instytucje finansowe, dla których bardziej od profitów liczy się troska o swoich członków. Unie kredytowe zrzeszone w Światowej Radzie Unii Kredytowych łączą więzią ponad 196 mln ludzi. Ich potencjał został doceniony przez społeczeństwa na całym świecie. Świadectwem zaufania była akcja Amerykanów znana jako Bank Transfer Day. W listopadzie 2011 roku w akcie protestu przeciwko podwyższeniu opłat bankowych 650 tysięcy klientów przeniosło swoje oszczędności z banków do małych unii kredytowych. Czyn ten uświadomił, że ludzie postrzegają mniejsze instytucje finansowe jako zaufanych partnerów, a przede wszystkim doceniają ich społeczną odpowiedzialność oraz troskę o swoich członków.

Polska tradycja

Popularne SKOK-i powstały w 1992 roku. W ciągu ponad dwóch dekad swojego funkcjonowania ewoluowały, dostosowując się do oczekiwań swoich członków i zmieniających się wymogów rzeczywistości. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tworzą grupy ludzi złączonych wspólną więzią poprzez miejsce pracy, przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego. Są instytucjami samopomocy finansowej, stawiającymi sobie za cel działanie dla poprawy sytuacji materialnej, warunków i szans życiowych swoich członków oraz ich rodzin. Podstawą ich funkcjonowania jest zapewnienie Polakom łatwego dostępu do usług finansowych. Swoją atrakcyjną ofertę kierują również do przedsiębiorców. SKOK-i nie są powiązane kapitałowo z zagranicznymi bankami, toteż skutecznie dają opór zawirowaniom na międzynarodowym rynku finansowym, które od kilku lat coraz silniej uderzają w kraje Europy.

W imię społeczności

W wielu krajach widzimy renesans patriotyzmu biznesowego. Coraz większą wagę przywiązuje się do etycznej strony działalności instytucji, prowadzenie przez nie świadomych i odpowiedzialnych działań nakierowanych na troskę o ludzi. SKOK-i obok świadczenia usług finansowych pełnią również misję społeczną. Członkowie spółdzielczych kas zrzeszeni w Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej są połączeni wspólnym celem – aktywnością na rzecz prowadzenia i wspierania edukacji finansowej oraz zwalczania wykluczenia finansowego. Są również inicjatorami działalności edukacyjnej, doradczej i wydawniczej, która podnosi świadomość ekonomiczną społeczeństwa. Prowadzone przez SKEF działania wspierają edukację dzieci z niezamożnych rodzin lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z tradycją weszliśmy w nowoczesność

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe służą Polakom od ponad dwudziestu lat. Swoimi korzeniami sięgają jednak do działalności instytucji spółdzielczych zakładanych pod koniec XIX wieku na terenie Galicji przez Franciszka Stefczyka – wielkiego patriotę i społecznika. Stworzone przez niego spółdzielcze kasy, znane potem jako Kasy Stefczyka, miały na celu zapewnienie niezamożnym ludziom godziwego życia, a ich działalność wymierzona była głównie w osłabienie szkodliwego zjawiska lichwy.

Współczesne spółdzielcze kasy zbudowane są na wzorcach amerykańskich unii kredytowych, jednak w swojej działalności nawiązują do idei spółdzielczości zapoczątkowanej przez Franciszka Stefczyka. SKOK-i jako instytucja oparta na rodzimych tradycjach i kapitale doskonale zna potrzeby Polaków. Zapewniła milionom ludzi dostęp do atrakcyjnych usług finansowych. Przez ponad dwie dekady swojej działalności SKOK-i stały się liderem na polskim rynku spółdzielczości finansowej.

Pod koniec 1992 roku w naszym kraju istniało 13 Kas, które zrzeszały 14 tys. osób. Obecnie SKOK-i dysponują siecią niemal 2 tysięcy oddziałów, które funkcjonują zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Dynamiczny rozwój spółdzielczych kas oraz ich polityka działania zostały zauważone na arenie międzynarodowej. W 2011 r. pierwszym wiceprzewodniczącym Światowej Rady Unii Kredytowych został Grzegorz Bierecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Krajowej, jeden z założycieli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nominacja ta jest również dowodem uznania dla wszystkich działaczy SKOK-ów w Polsce, którzy zbudowali tę instytucję od podstaw i która często jest stawiana na świecie za wzór organizacji spółdzielczo-finansowej. Powiązanie tradycyjnych wartości z nowoczesnymi rozwiązaniami jest źródłem sukcesu spółdzielczych kas na rynku finansowym. Swoje usługi kierują zarówno do seniorów, jak i ludzi młodych. Nie zapominają też o przedsiębiorcach. Dzięki otwartości SKOK-ów na specyficzne potrzeby Polaków oraz atrakcyjnej ofercie pożyczek zamierzenia finansowe wielu osób zostały spełnione. SKOK-i przez dwadzieścia lat swojej działalności udowodniły, że powszechnie dostępna instytucja urzeczywistniająca idee spółdzielczości, może się stać atrakcyjną alternatywą dla wielkich międzynarodowych korporacji finansowych. Dziś, tak jak przed laty – kiedy pod zaborami pierwsze kasy zakładał Franciszek Stefczyk – SKOK-i realizują misję przywrócenia godności życia, szacunku dla podstawowych wartości, równego traktowania każdego człowieka – bez względu na jego status materialny czy wykształcenie.

Super Express, 14 maja 2013 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.