Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych |

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych, zwanych także Kasami Kredytowymi, jest obchodzony przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU) od 1948 roku w trzeci czwartek października. W bieżącym roku święto przypada 20 października 2016 r. Wydarzenie to stanowi okazję do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli tych instytucji o charakterze spółdzielczym.

W obliczu ogromnych strat finansowych największych instytucji bankowych na świecie właśnie Kasy Kredytowe (w Polsce są to Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe) okazały się najlepiej zarządzane i najbardziej odporne na ogromne zawirowania na rynkach finansowych. Kryzys gospodarczy dobitnie potwierdził, że Kasy Kredytowe w poszczególnych krajach, nawet tych z doskonale rozwiniętymi systemami bankowymi, jak USA, Wlk. Brytania, Irlandia, Kanada, czy Australia, okazały się stabilizatorem rynków finansowych i nastrojów społecznych. Okazały się też bardzo istotnym graczem na światowym rynku finansowym. Dzięki Kasom Kredytowym na wielu kontynentach mamy do czynienia dziś z realną konkurencją poprzez ograniczanie swobody w podnoszeniu cen usług finansowych przez banki i instytucje komercyjne.

Nic dziwnego, że rządy wielu bogatych krajów świata o doskonale rozwiniętych systemach bankowych, o dużym ubankowieniu społeczeństw i dużej zamożności, tj. USA, Wlk. Brytanii, Australii, Kanady, czy Irlandii ze szczególną atencją traktują Kasy Kredytowe tam działające. Wspierają je logistycznie, finansowo, prawnie doceniając zarazem niezwykle istotną rolę finansową, społeczną i publiczną, jaką odgrywają dziś na świecie właśnie Kasy Kredytowe.

Jak ważna jest rola Kas, wykazał kryzys w 2008 roku, który zapoczątkował upadek banku Lehman Brothers, pokazując w praktyce, że nawet ogromne instytucje nie mają całkowitej pewności bytu. Mieszkańcy USA, obwiniając za zaistniałą sytuację wielkie banki oraz ich niekontrolowaną, inspirowaną chęcią zysku politykę, zaczęły zwracać baczniejszą uwagę  Uniom Kredytowym. Spektakularnym aktem buntu była akcja „Bank Transfer Day” z 2011 roku, kiedy to 650 tysięcy Amerykanów przeniosło swoje oszczędności o łącznej wartości 4,5 mld dolarów z banków do lokalnych Kas Kredytowych (amerykańskich SKOK-ów).

Jednym z najistotniejszych powodów, dla których powstały pierwsze Unie Kredytowe była prosta idea: „ludzie pomagają innym ludziom”.  – Niezwykle ważną cechę, która odróżnia Kasy Kredytowe, czyli w Polsce Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, od banków, jest nastawienie na pomoc drugiemu człowiekowi a nie na maksymalizację zysków. Misja ta zupełnie pominięta w trakcie tworzenia nowych przepisów prawa obowiązujących SKOK-i wymaga przypominania i nagłaśniania ponieważ jest fundamentem naszej działalności  – mówi Rafał Matusiak, prezes Krajowej SKOK, członek Rady Dyrektorów WOCCU.

Organizacją skupiającą ponad 60 tysięcy spółdzielczych kas ze 109 krajów jest Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU). Z usług świadczonych przez Kasy Kredytowe  korzysta ponad 223 000 000 osób. Działalność WOCCU skupia się na wzroście ruchu spółdzielczości, upowszechnianiu i demokratyzacji uczestnictwa w dostępie do usług finansowych. Celem WOCCU jest również podnoszenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu poprzez racjonalizację oraz usprawnianie systemów zarządzania, pomoc w opracowywaniu regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi spółdzielni finansowych w danych krajach. WOCCU współpracuje ze Światowym Forum Liderów Kobiet (Global Womens Leadership Forum), które zajmuje się sprawami zaangażowania kobiet w funkcjonowanie globalnego ruchu Unii Kredytowych. Światowa Rada opiniuje projekty zmian przepisów dla najważniejszych na świecie organizacji, takich jak: Komitet Bazylejski, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, G20 czy Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Z WOCCU współdziałają rządy wielu państw, fundacje czy też instytucje międzynarodowe. Są to między innymi Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Azjatycki Bank Rozwoju, a także Fundacja Billa i Melindy Gates.

Warto dodać, że właśnie Kasy Kredytowe stały się najbardziej skutecznymi podmiotami w walce z biedą i wykluczeniem finansowym, często zastępując w tych obowiązkach poszczególne państwa.

Bardzo często przykład polskich Kas Kredytowych stawiany jest jako wzór organizacji spółdzielczo-finansowej na wszystkich kontynentach, co ma szczególny wymiar w czasach panującego nieustannie w świecie w rozmaitych formach kryzysu finansowego. Na pewno jest to również potwierdzenie ważnej roli społecznej, jaką Kasy pełnią w Polsce i w świecie. Walka z lichwą, edukacja ekonomiczna i samopomoc na trwałe wpisane są w działania Kas Kredytowych. Dzięki temu już dwa pokolenia Polaków, mogą korzystać z usług przyjaznej instytucji finansowej. Szkoda, że ich ważna społeczna rola częściej zauważa jest poza granicami RP niż przez przedstawicieli polskich rządów.  Tym bardziej, że jeszcze niedawno, w dobie bardzo poważnego kryzysu finansowego, za którego skutki w dużej mierze odpowiadał sektor banków komercyjnych i instytucji finansowych nastawionych wyłącznie na zysk, właśnie Kasy Kredytowe stały się, szczególnie dla wielu mniej zamożnych obywateli – przysłowiową ostatnią deską ratunku.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Unii Kredytowych rada nadzorcza i zarząd Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej składają członkom spółdzielczych kas życzenia wszelkiej pomyślności i jak najlepszej oferty przygotowanej przez ich własne Kasy a wszystkim pracownikom SKOK-ów wytrwałości, optymizmu i satysfakcji w realizacji naszej wspólnej misji.

Źródło: tekst własny.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.