Komunikat Kasy Krajowej |

Komunikat Kasy Krajowej

Sejm RP uchwalił w dniu 26 stycznia 2017 r. ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw mającą na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. stwierdzającego niekonstytucyjność art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych. Ustawa trafi teraz do Senatu, który może wnieść do niej poprawki.

Choć pierwotny projekt ustawy zawarty w druku 1144 przewidywał zwiększenie roli Kasy Krajowej w sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzorze nad małymi kasami, to na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 r. Komisja Finansów Publicznych, na wniosek posła reprezentującego wnioskodawców projektu, odstąpiła od tego rozwiązania. W związku z tym uchwalona w dniu 26 stycznia 2017 r. ustawa nie zawiera takich rozwiązań. Także po jej wejściu w życie, w kształcie przyjętym przez sejm, Komisja Nadzoru Finansowego sprawować będzie nadzór nad wszystkimi także małymi kasami, z tym że nadzór ten będzie sprawowany  adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy działalności oraz skali ryzyka występującego w działalności kas, przy uwzględnieniu zasady stosowania środków nadzorczych i naprawczych oraz czynności nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego uwzględniających skalę działalności kas oraz stosowanie środków łagodniejszych, jeżeli nie ma konieczności zastosowania środków  dalej  idących. Skalę działalności kas będą uwzględniać także regulacje dotyczące ich sprawozdawczości i zasad rachunkowości.

Ustawa nie przewiduje żadnych rozwiązań, które przenosiłyby uprawnienia nadzorcze z Komisji Nadzoru Finansowego do Kasy Krajowej w stosunku do jakichkolwiek kas.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.