KOMUNIKAT NR 13 |

KOMUNIKAT NR 13

Komunikat nr 13 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 18.12.2019 r.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z zadowoleniem i dużą satysfakcją informuje o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 roku stwierdzającej, że:
Syndykowi masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej nie przysługuje roszczenie wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej kasy w oparciu o postanowienia statutu przyjęte na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 2386 ze zm.), wprowadzające podwyższoną odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, jeżeli przed ogłoszeniem upadłości kasy, walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) nie podjęło uchwały o pokryciu w ten sposób straty (art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 ze zm.).
W żadnej z Kas znajdujących się w stanie upadłości taka uchwała walnego zgromadzenia nie została wcześniej podjęta. Wymieniona wyżej uchwała Sądu Najwyższego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk spółdzielczych kas. Potwierdza także stanowisko Kasy Krajowej, prezentowane od dawna w tej kwestii oraz współbrzmi z wieloma opiniami wybitnych specjalistów z zakresu prawa spółdzielczego, którzy negatywnie oceniali dotychczasowe działania syndyków, polegające na wysuwaniu takich roszczeń. Te opinie prezentowane były wielokrotnie w przestrzeni publicznej.
Kasa Krajowa wyraża jednocześnie swoje zaniepokojenie faktem, że możliwe było przez tak długi okres (od połowy 2016 roku), mimo wielu głosów przeciwnych tej praktyce, w tym Prokuratury Krajowej (komunikat Prokuratury z czerwca 2017 roku), wysuwanie bezpodstawnych roszczeń przez syndyków ze szkodą dla członków Kas i reputacji SKOK-ów oraz bezkrytyczne potwierdzanie przez niektóre media prawidłowości prowadzonych przez syndyków działań. Ze względu na społeczny wymiar skutków uchwały Sądu Najwyższego mamy nadzieję, iż treść uchwały znajdzie swoje odbicie w tych mediach, które wcześniej podawały opinii publicznej inną, błędną interpretację zaistniałej sytuacji. O to apelujemy!
Stoimy na stanowisku, że wszystkie pieniądze – w świetle uchwały Sądu Najwyższego bezpodstawnie pobrane przez syndyków od członków Kas – muszą zostać zwrócone.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.