Informacja Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w sprawie zmian numerów rachunków w SKOK-ach. |

Informacja Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w sprawie zmian numerów rachunków
w SKOK-ach.

Emerytury i renty na rachunkach w SKOK-ach

Posiadacze rachunków w Kasach powinni zaktualizować swoje numery kont, czyli przekazać instytucjom przekazującym im pieniądze (np. ZUS-owi) nowe numery kont. Jest to spowodowane wejściem w życie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, dokonanej w 2016 roku, ujednolicającej zasady nadawania numerów rachunkom we wszystkich instytucjach finansowych. W dniu 8 lutego 2020 roku kończy się okres przejściowy. W trosce o bezpieczne i sprawne korzystanie z własnego konta należy zadbać o zgłoszenie zmiany tym instytucjom i osobom fizycznym, które przelewają pieniądze na nasze konta (pracodawcom, urzędowi skarbowemu, organom wypłacającym świadczenia emerytalne i rentowe itp.). Przypominając o konieczności zaktualizowania swojego numeru i zbliżającego się zakończenia okresu przejściowego informujemy, że wpłaty dokonywane na „stary” rachunek będą nadal przekazywane na rachunki członków Kas. Kasa Krajowa, po zasięgnięciu opinii między innymi Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego, podjęła działania skutkujące w praktyce podtrzymaniem zasady „przekierowywania” wpływających na „stare” konta środków finansowych należnych członkom SKOK-ów na konta aktywne. Informacje medialne o tym, że jeśli np. ZUS, po dacie kończącej okres przejściowy przekaże emeryturę na stary rachunek to wróci ona do Zakładu są nieprawdziwe. Przygotowany został mechanizm zapewniający także „spóźnialskim” możliwość otrzymania należnej im emerytury czy renty. W największym w Polsce SKOK-u – Kasie Stefczyka numery rachunków zostały zmienione 1 maja ubiegłego roku z uwagi na potrzebę jak najszybszego poinformowania członków o zachodzącej zmianie i sprawne wdrożenie nowej numeracji rachunków przy jak najdłuższym okresie przejściowym. Członkowie Kasy byli o zmianach szeroko informowani. Bliższe informacje uzyskają Państwo we wszystkich placówkach Kas.

https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/skok-deklaruje-ze-nie-bedzie-problemu-z-emeryturami,2640662,4141

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.