Komunikat nr 10 |

Komunikat nr 10

.Nowoczesna zawiadamia Prokuraturę.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w związku z zarzutami dotyczącymi jakości swojego nadzoru i kontroli nad SKOK-ami a w szczególności nad  SKOK-iem Wołomin, oświadcza, że nadzór był i jest sprawowany w sposób należyty, odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było to kwestionowane ani podważane przez ciała czy organy do tego uprawnione. Mamy do czynienia z akcją polityczną, z odgrzewaniem sprawy, która już była tematem wielu publikacji dziennikarskich i dyskusji ale przede wszystkim, w 2015 roku, przedmiotem prac sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Podkomisja na jedenastu posiedzeniach bardzo szczegółowo zapoznawała się zarówno z sytuacją Kas jak i całego systemu SKOK a przede wszystkim ze sposobem sprawowania funkcji nadzorczych i regulacyjnych przez Kasę Krajową. Powstały dwa sprawozdania z prac tej Podkomisji (sprawozdanie grupy posłów ówczesnej opozycji zostało odrzucone) ale żadne z nich nie stało się podstawą do zawiadomienia organów ścigania w zakresie nadzoru sprawowanego przez Kasę Krajową nad Kasami. Posłowie zapoznali się ze sprawą i ani PO ani .N nie znajdowały podstaw do zawiadamiania prokuratury. Obecne zawiadomienie ma zatem charakter wyłącznie polityczny. Politycy powinni cechować się większą wstrzemięźliwością gdy w grę wchodzi zaufanie do instytucji finansowej. W interesie całego rynku finansowego leży zaprzestanie eskalowania czy wręcz tworzenia kolejnych „afer” dla doraźnych celów politycznych. Wywoływanie niepokoju wśród deponentów nie służy stabilności rynku finansowego. Oskarżenia formułowane przez polityków opozycji to próba rozmycia efektów działań prowadzonych przez prokuraturę i wątpliwości co do sposobu sprawowania nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad SKOK-iem Wołomin. Próbuje się odwrócić uwagę opinii publicznej oraz osłabić znaczenie zarzutów prokuratorskich wobec władz KNF-u.
W sprawie SKOK-u Wołomin fakty są takie:
Kasa Krajowa zawiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego o swoich podejrzeniach wobec sytuacji w SKOK-u Wołomin zanim wszystkie SKOK-i i sama Kasa Krajowa przeszły pod nadzór KNF-u. KNF objęła nadzór zgodnie z nową ustawą o skok i była wyposażona w narzędzia umożliwiające weryfikację sytuacji finansowej SKOK-u Wołomin. Kasa Krajowa, zgodnie z poprzednią ustawą, zgodnie z którą działała, miała znacznie mniejsze możliwości w tym zakresie. Podobna  sytuacja miała miejsce gdy chodzi o możliwości wprowadzenia zarządcy komisarycznego do SKOK-u Wołomin. KNF taką możliwość miała i z niewiadomych dla nas powodów zwlekała z zastosowaniem tego środka 19 miesięcy. Zarządcy komisarycznego nie wprowadzono nawet po zawiadomieniu złożonym w prokuraturze! O jakości nadzoru sprawowanego przez Kasę Krajową najlepiej świadczy to, że prokurator badający jeden z aspektów afery Wołomina stwierdził, że władze tego SKOK-u ukrywały przed innymi kontrolerami protokół z kontroli przeprowadzonej przez Kasę Krajową z uwagi na jego jednoznaczne i ostre konkluzje.
Kasa Krajowa w zakresie swoich kompetencji ustawowych pod rządami ustawy z 1995 r. określała normy dopuszczalnego ryzyka, określała standardy działalności (normy ostrożnościowe), w tym standardy świadczenia usług, przeprowadzała lustracje i kontrole w Kasach, szkoliła i egzaminowała członków zarządów, rad nadzorczych, komisji kredytowych, etc., zorganizowała wspólnie z TUW SKOK program ochrony oszczędności, prowadziła działania stabilizacyjne i naprawcze w SKOK-ach oraz wprowadzała w miarę potrzeb zarządy komisaryczne. W tym czasie udało się zapobiec upadłościom Kas a w wyniku współpracy z organami ścigania udało się wykryć kilka przestępstw. Po wejściu w życie nowej ustawy, Kasa Krajowa nadal prowadzi lustracje i kontrole, opiniuje programy postępowania naprawczego oraz udziela Kasom pomocy stabilizacyjnej, natomiast nie ma już żadnych innych uprawnień nadzorczych.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.