Komunikat Kasy Krajowej w związku ze SKOK Wołomin |

Komunikat Kasy Krajowej w związku ze SKOK Wołomin

Sopot, 10 lutego 2015 r.

Szanowni Państwo,

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa zawiadamia, iż w dniu 5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie (sygnatura akt X GU 53/15).

Informujemy także, że od dnia 29 listopada 2013 r. depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100.000 Euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie.

Członkowie, którym przysługują wobec SKOK Wołomin roszczenia o zwrot depozytów przewyższające wysokość gwarantowaną przez BFG winni kierować swoje roszczenia do masy upadłości SKOK Wołomin na ręce sędziego komisarza, który został ustanowiony przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w terminie wyznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Kasa Krajowa wyjaśnia, iż nie jest podmiotem właściwym w sprawach roszczeń członków SKOK Wołomin o wypłatę środków przewyższających kwoty gwarantowane, albowiem przepis który umożliwiał Kasie Krajowej wypłatę członkom SKOK środków pieniężnych powyżej gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny kwoty 100 tysięcy Euro przestał obowiązywać i obecnie Kasa Krajowa nie ma prawnej możliwości wypłacania takich środków.

W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (czyli od dnia 27 października 2012 r. do 27 października 2014 r.), zgodnie z jej art. 91 ust. 1,  ze środków funduszu stabilizacyjnego mogły być finansowane wydatki na pokrycie roszczeń członków kas z tytułu zgromadzonych w kasach środków pieniężnych – w przypadku ogłoszenia upadłości takiej kasy lub prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tej kasy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
W okresie obowiązywania tej normy doszło do upadłości SKOK Wspólnota i Kasa Krajowa na jej podstawie dokonała ze środków funduszu stabilizacyjnego wypłaty na rzecz członków tej kasy. W chwili obecnej norma ta już nie obowiązuje i Kasa Krajowa nie ma możliwości dokonywania z funduszu stabilizacyjnego jakichkolwiek wypłat na rzecz członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Z poważaniem,
Andrzej Dunajski
Rzecznik prasowy
Kasy Krajowej

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.