Informacja Kasy Krajowej o sytuacji sektora skok w roku 2016 |

Informacja Kasy Krajowej o sytuacji sektora skok w roku 2016

Informacja Kasy Krajowej o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w roku 2016 roku

Kasa Krajowa na podstawie wstępnych danych za rok 2016 otrzymanych od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dokonała analizy sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. należy wyróżnić dwie grupy kas prowadzących działalność operacyjną: kasy, w których działały ich organy statutowe oraz kasy pod zarządem komisarycznym ustanowionym przez KNF. Ostatni zarządca komisaryczny był ustanowiony w Lubuskiej SKOK w dniu 12 października 2016 r. w czasie kadencji poprzedniego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka. Kasa Krajowa w analizie uwzględnia jedynie te dwie grupy kas wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

W roku 2016 kasy, w których 31 grudnia 2016 r. działały organy statutowe wypracowały 34,217 mln PLN nadwyżki bilansowej, podczas, gdy kasy objęte zarządem komisarycznym wg stanu na 31 grudnia 2016 r.  wygenerowały stratę na poziomie 162,755 mln PLN. W roku 2015 kasy, w których 31 grudnia 2016 r. działały organy statutowe przyniosły jedynie 1,575 mln PLN straty, a kasy pozostające pod zarządem komisarycznym w dniu 31 grudnia 2016 r. przyniosły w 2015 roku 23,107 mln PLN straty. Oznacza to, że w roku 2016 w stosunku do roku 2015 wynik kas, w których 31 grudnia 2016 r. działały organy statutowe poprawił się o 35,792 mln PLN, a wynik kas pozostających 31 grudnia 2016 r. pod zarządem komisarycznym pogorszył się o 139,648 mln PLN.

W roku 2016 w porównaniu do roku 2015 fundusze własne kas, w których 31 grudnia 2016 r. działały organy statutowe uległy obniżeniu o 65,3 mln PLN, a kas objętych zarządem komisarycznym w dniu 31 grudnia 2016 r. o 309,8 mln PLN. Współczynnik wypłacalności kas w których 31 grudnia 2016 r. działały organy statutowe wyniósł 4,70%, przy wymogu określonym na poziomie 5%, a współczynnik określony w art. 74c ust. 1 ustawy o skok wyniósł dla tych kas 4,09% przy wymogu określonym na poziomie 1%. W roku 2016 doszło także do obniżenia poziomu aktywów kas – w przypadku kas, w których 31 grudnia 2016 r. działały organy statutowe spadek ten wyniósł 13,4 mln PLN, a w przypadku kas objętych 31 grudnia 2016 r. zarządem komisarycznym spadek aktywów w 2016 r. wyniósł 426 mln PLN.

W ocenie Kasy Krajowej powyższe dane wskazują na konieczność odrębnego analizowania sytuacji kas kierowanych przez ich organy statutowe i kas pozostających pod zarządem komisarycznym, bo ich sytuacja finansowa i kapitałowa w roku 2016 kształtowała się całkowicie odrębnie. Łączne analizowanie danych dotyczących kas bez wyodrębnienia tych dwu grup kas może prowadzić do uproszczonych wniosków dotyczących sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i utrudniać prawidłową ocenę trendów dotyczących poszczególnych grup kas. Kasa Krajowa podkreśla również, że nie ma wpływu na proces doboru osób powoływanych do pełnienia funkcji zarządców komisarycznych ani nie bierze udziału w procesie oceny poziomu ich kompetencji.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.