Kasa Krajowa członkiem zespołu ds. FinTech przy KNF |

Kasa Krajowa członkiem zespołu ds. FinTech przy KNF

Przy Komisji Nadzoru Finansowego pracuje zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce.

Jego celem jest opracowanie propozycji możliwych działań po stronie właściwych organów (w tym propozycji zmian przepisów prawa i innych regulacji oraz zmian stosowanych praktyk), sprzyjających rozwojowi innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, charakteryzujących się równowagą między otwartością i bezpieczeństwem oraz ustanowieniem ram prawno-organizacyjnych dla budowy rozwiązań wspierających wprowadzanie na rynek innowacyjnych usług finansowych.

W prace tego zespołu zaangażowana została również Kasa Krajowa, której doświadczenia w tym zakresie mogą być pomocne w przypadku ostatecznych rozwiązań.

Zespół ma pracować do końca 2017 r., a jego efektem ma być raport końcowy.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.