Administracja skarbowa zmienia swoją poprzednią decyzję z korzyścią dla członków Kas! Zmiana dotyczy członków SKOK-u „Rafineria” i SKOK-u „Piast”, którzy otrzymali rekompensaty z tytułu udziałów nadobowiązkowych |

Administracja skarbowa zmienia swoją poprzednią decyzję z korzyścią dla członków Kas! Zmiana dotyczy członków SKOK-u „Rafineria” i SKOK-u „Piast”, którzy otrzymali rekompensaty z tytułu udziałów nadobowiązkowych

Administracja skarbowa zmienia swoją poprzednią decyzję z korzyścią dla członków Kas!

Zmiana dotyczy członków SKOK-u „Rafineria” i SKOK-u „Piast”, którzy otrzymali rekompensaty z tytułu udziałów nadobowiązkowych.

Kasa Krajowa informuje wszystkich członków wymienionych Kas, którzy otrzymali rekompensaty z tego tytułu, w szczególności zaś tych, którzy w związku z wypłaconymi kwotami otrzymali wystawiony przez Kasę Krajową PIT–11, o zmianie interpretacji oraz o tym, że dla osób, które otrzymały rekompensaty w roku 2019 i później dokumenty PIT–11 nie będą już wystawiane. Osoby, które otrzymały PIT–11 otrzymają korektę PIT, a jeśli dokonały rozliczenia podatkowego uiszczając podatek z tytułu otrzymanej rekompensaty – będzie im przysługiwać wobec Urzędu Skarbowego roszczenie o zwrot nadpłaconego podatku.

Kasa Krajowa w roku 2018 i 2019 dokonała na rzecz członków SKOK-u „Rafineria” i członków SKOK-u „Piast” wypłaty rekompensat dla tych, którzy zgromadzili udziały nadobowiązkowe.

Kasa Krajowa, wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o dokonanie interpretacji obowiązujących przepisów prawa podatkowego, wskazując, że członkowie tych Kas, otrzymując rekompensaty, otrzymywali w istocie zwrot kwot wpłaconych przez nich na udziały w spółdzielni oraz że z tytułu takiego zwrotu nie powinni być zobowiązani do zapłaty podatku, w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże wiążąca interpretacja prawa podatkowego, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 26 listopada 2018 r. stanowiła w sposób jednoznaczny, że na Kasie Krajowej ciąży obowiązek wystawienia członkom Kas, którzy otrzymali rekompensaty, dokumentów PIT–11 (poprzednio PIT-8C), na członkach zaś obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Kasa Krajowa zwróciła się także do Ministra Finansów, wskazując na to, iż rekompensata winna być traktowana jak niepodlegający opodatkowaniu zwrot kwot wpłaconych przez członka na udziały w spółdzielni.

15 listopada 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej poinformował Kasę Krajową o dokonaniu z urzędu zmiany poprzednio wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji, wskazując, że nie jest ona prawidłowa.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej powołał się na ten sam przepis co Kasa Krajowa, w myśl którego wolne od podatku są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni. Na tej podstawie uznał, iż nie występuje po stronie Kasy Krajowej obowiązek sporządzenia dla członków, którzy otrzymali rekompensaty, odpowiedniego dokumentu PIT i przekazania go podatnikowi oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.