Unie kredytowe wspierane przez rządy wielu krajów |

Unie kredytowe wspierane przez rządy wielu krajów

Rządy wielu krajów, upatrując źródeł kryzysu w polityce banków komercyjnych, zaczęły wspierać unie kredytowe.

Już od kilku lat wiele krajów świata walczy z konsekwencjami globalnego kryzysu finansowego, poszukując racjonalnych rozwiązań. Społeczeństwa oraz rządy wielu krajów widząc, że powodowana chęcią zysku polityka komercyjnych banków leży u źródeł kryzysu, zaczęły szukać alternatywnych rozwiązań na rynku finansowym, które znaleziono w uniach kredytowych. W Polsce instytucje te znane są jako spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i funkcjonują od 1992 roku. Zarówno unie kredytowe, jak i SKOK-i reprezentują spółdzielczy model zarządzania. Rozwiązania spółdzielcze nieraz udowodniły swoją stabilność w czasie osłabienia koniunktury na rynkach. Za przykład może posłużyć Finlandia, której gospodarka na początku lat 90. XX wieku przeżywała głęboki kryzys. Walcząc z problemem bezrobocia, dzięki powstającym spółdzielniom rząd wdrożył plan wprowadzenia alternatywnego sposobu zatrudnienia. W Finlandii podobnie jak w innych europejskich państwach sektor spółdzielczy przyczynił się do złagodzenia konsekwencji kryzysów gospodarczych i był ważnym instrumentem aktywnej polityki na rynku pracy w okresie spowolnienia. Eksperci w wielu publikacjach podkreślają, że pracownicy spółdzielni oceniają swoje miejsca pracy jako bardziej stabilne i dające większe poczucie wspólnoty niż miejsca pracy w sektorze komercyjnym. Spółdzielnie chętnie angażują się w inicjatywy prospołeczne. Głośnym wyrazem poparcia dla lokalnych, spółdzielczych instytucji finansowych była akcja Bank Transfer Day z 2011 r., kiedy w ciągu miesiąca 650 tysięcy klientów przeniosło swoje oszczędności do unii kredytowych. Powodem tych decyzji była nie tylko atrakcyjna oferta, ale również odmienny od banków kierunek działania. Dla unii kredytowych zysk nie ma kluczowego znaczenia, bardziej liczy się działalność dla dobra ludzi. Największą organizacją skupiającą te podmioty jest Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), a należy do niej ponad 56 tysięcy kas, ze 101 krajów świata. W szeregach Światowej Rady SKOK-i są prężnymi uczestnikami oraz docenionymi partnerami. Miarą ich dynamicznego rozwoju jest nominacja Polaka – Grzegorza Biereckiego w lipcu 2013 r. na stanowisko przewodniczącego WOCCU.

Tak wspierane są unie kredytowe

W Europie krajem, który w ostatnim czasie aktywnie wspiera rozwój  unii  kredytowych, jest Wielka Brytania. Dzięki uniom kredytowym wielu Brytyjczyków miało szansę na spłatę kilkuletnich zadłużeń, a także otrzymało możliwość założenia dochodowego biznesu, toteż z początkiem ubiegłego roku rząd zapowiedział dotacje na rozwój tych instytucji finansowych. Do 2015 roku na modernizację unii ma zostać przeznaczone 38 milionów funtów. Przedstawiciele parlamentu brytyjskiego dostrzegają dużą rolę tych instytucji w otwieraniu mniej zamożnym obywatelom szans na skorzystanie z atrakcyjnych usług finansowych. Na początku bieżącego roku Iain Smith (minister pracy i emerytur) przełamując stereotyp unii kredytowych jako instytucji służących tylko mniej zamożnym obywatelom, wstąpił w poczet członków spółdzielczych kas. – Unie oferują jedne z najlepszych usług i produktów na rynku. Oszczędzanie w uniach kredytowych to więcej niż tylko profity finansowe, to także inwestycja w lokalne społeczności – mówił Iain Smith w wywiadzie dla dziennika „The Telegraph”.

Zakładając własne unie kredytowe

W akcję wspierania unii kredytowych w Wielkiej Brytanii włączył się również Kościół anglikański, a jego zwierzchnik arcybiskup Justin Welby w swoich wystąpieniach niejednokrotnie popierał spółdzielcze kasy, wskazywał na ich udział w zwalczaniu biedy i lichwy. Namawiał lokalne stowarzyszenia i wspólnoty wyznaniowe do korzystania z usług spółdzielczości finansowej, a także do zakładania własnych placówek unii. W grudniu 2013 r. Polish Credit Union in United Kingdom (PCU-UK) jako pierwsza polska instytucja finansowa na Wyspach otrzymała od brytyjskiego nadzoru finansowego licencję na prowadzenie działalności. PCU-UK prowadzić będzie rachunki bieżące, depozytowe oraz kredytowe, udzielając niskooprocentowanych, zwykle krótkookresowych pożyczek polskim konsumentom i przedsiębiorcom. Dużą rolę w tworzeniu PCU-UK odegrały SKOK-i w Polsce. PCU-UK nie jest jedyną na świecie polonijną instytucja finansową. Przykładami są polsko-słowiańska unia kredytowa z Nowego Jorku czy unia kredytowa św. Stanisława w Toronto, które prężnie działają i odnoszą wiele sukcesów.

Fakt, 1 luty 2014

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.