Bardzo dobre wyniki Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych |

Bardzo dobre wyniki Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Wyniki te są powodem do dumy, a także dowodem, że model SKOK funkcjonujący na rynku od ponad 20 lat, sprawdza się – skomentował Rafał Matusiak, prezes Krajowej SKOK.

Jak poinformowali przedstawiciele Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, według wstępnych danych SKOK-i zamknęły ubiegły rok zyskiem w wysokości ponad ćwierć miliona złotych. Zwiększyła się także w 2013 roku liczba członków Kas.

19 mld – taką kwotę przekroczyły w zeszłym roku aktywa SKOK-ów

Przedstawiciele Kasy Krajowej oraz grono ekspertów podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 lutego w Warszawie, omówili wstępne wyniki finansowe SKOK-ów, a także ich sytuację po objęciu sektora państwowym nadzorem. SKOK to grupa ludzi połączonych wspólną więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym. Członkami Kas mogą być też jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe czy wspólnoty mieszkaniowe. Kasy realizują misję na rzecz swoich członków będących, w odróżnieniu od klientów banków, współwłaścicielami instytucji, którym powierzają swoje oszczędności. Pierwsza Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa założona została w sierpniu 1992 roku w Elektrociepłowni Gdańsk. Instytucją zrzeszającą wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe jest Kasa Krajowa. Spełniała ona funkcję regulacyjną i nadzorczą Kas, zapewniała ich stabilność finansową oraz dbała o zgodność ich działalności z zapisami prawa. Zgodnie z nowelizacją ustawy o SKOK od 27 października 2012 roku nadzór nad Kasami objęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), przejmując większość kompetencji Kasy Krajowej. Od 29 listopada 2013 roku środki pieniężne zgromadzone w SKOK-ach objęte są ustawowo gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie do zadań Kasy Krajowej należy kontrola nad Kasami pod kątem zgodności ich działalności z przepisami prawa oraz nadzór nad prowadzoną przez nie gospodarką finansową.

Według wstępnych danych z grudnia zeszłego roku bilans Spółdzielczych Kas był dodatni i wyniósł ponad 252 miliony złotych. Zwiększyła się również liczba członków Kas (do 2,6 mln), aktywa (do 19 139 mln zł), wzrosła także suma powierzonych Kasom depozytów. – Wyniki te są powodem do dumy, a także dowodem, że model Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, funkcjonujący na rynku od ponad 20 lat, sprawdza się – skomentował podczas konferencji Rafał Matusiak prezes Krajowej SKOK.

Wciąż nowe wyzwania

W czasie konferencji prasowej przedstawiono sytuację SKOK-ów, wskazano również, że sukces ten udało się osiągnąć mimo skomplikowanego otoczenia prawnego. Prezes Krajowej SKOK podkreślał też, że oczekiwania KNF wobec Kas są często w krótkim okresie przeformułowywane, co jeszcze bardziej potęguje chaos i utrudnia pracownikom wykonywanie ich codziennych obowiązków, czyli pracy na rzecz członków SKOK-ów.

Przykładem szczególnej intensywności działań KNF wobec Kas może być liczba pism wystosowywanych przez nadzorcę do Kasy Krajowej.

– Od października 2012 roku otrzymaliśmy ponad 800 różnego rodzaju pism z KNF. Do 10 lutego takich pism wpłynęło już 65. Tylko w ciągu jednego dnia, w trakcie 2,5-godzinnego spotkania, które odbywałem, do Krajowej SKOK wpłynęło aż 10 pism z KNF. To prawdziwa lawina korespondencji. Listy trzeba analizować, odpowiadać na nie, a przy tym znaleźć jeszcze czas na bieżącą działalność – komentował Rafał Matusiak.

Sprawa rozporządzeń

Podczas spotkania z dziennikarzami zwrócono również uwagę, że w ciągu dwóch lat Ministerstwo Finansów wydało aż trzy różne rozporządzenia dotyczące szczególnych   zasad   rachunkowości SKOK. Odniesiono się także do decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie połączonych skarg grup posłów dotyczących rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z 2011 i 2013 roku. Skarżący wskazywali na  niekonstytucyjność  zapisów, które ich zdaniem m.in. dyskryminowały SKOK-i oraz odbijały się negatywnie na prezentowanych publicznie wynikach finansowych Kas. Obradujący w trzyosobowym składzie Trybunał nie podzielił tej argumentacji. Zdanie odrębne złożył jednak przewodniczący składu orzekającego. W jego przekonaniu zastrzeżenia można mieć do zawartego w ustawie o rachunkowości upoważnienia do wydania rozporządzenia. Opinię tę podzielił wcześniej także prokurator generalny.

Obecny w czasie konferencji senator Henryk Cioch stwierdził, że posiedzenie TK było tylko wstępem do rozstrzygnięć, które Trybunał, już w pełnym składzie, będzie musiał podjąć w sprawie połączonych wniosków, m.in. prezydenta Bronisława Komorowskiego, dotyczących ustawy o SKOK-ach.

22.02.2014- „Fakt”

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.