Spotkanie członków Centrum Compliance SKOK

Centrum Compliance SKOK.

W dniu 24 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze robocze spotkanie członków Centrum Compliance SKOK, w którym licznie uczestniczyli przedstawiciele SKOK odpowiedzialni w swoich instytucjach za zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Spotkanie prowadził koordynator Centrum Compliance SKOK r.pr. Piotr Pałka, Certyfkowany Chief Compliance Officer.

W trakcie spotkania zostały omówione przykładowe wzory regulacji wewnętrznych z zakresu compliance oraz najbliższe wyzwania stojące przed SKOK w związku z potrzebą dostosowywania się do zmieniających się przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych. Każdy z uczestników spotkania otrzymał Biuletyn Centrum Compliance SKOK zawierający komentarz do najbliższych wyzwań regulacyjnych stojących przed SKOK oraz aplikację umożliwiającą monitorowanie listy ostrzeżeń publicznych KNF.

Członkowie Centrum Compliance SKOK zgodnie ustalili priorytety związane z działalnością Centrum Compliance SKOK, do których zaliczono wspierającą rolę Centrum Compliance SKOK względem SKOK oraz dokonanie przeglądu rekomendacji nadzorczych pod względem ich adekwatności.

Centrum Compliance SKOK to wspólna inicjatywa Kasy Krajowej oraz Fundacji Edukacji Spółdzielczej realizowana na podstawie przepisu art. 44 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2065 t.j.), która ma na celu wsparcie SKOK w rozwoju funkcji compliance w SKOK poprzez:

a) zapewnienie dostępu do informacji oraz alertów nt. zmieniających się przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych w ramach Portalu Wymiany Informacji SKOK oraz strony internetowej: www.afes.edu.pl/centrum-compliance;

b) utworzenie punktu kontaktowego dla zapytań SKOK związanych z zapewnieniem zgodności w SKOK poprzez dedykowany adres: compliance@skok.pl;

c) organizowanie cyklicznych spotkań pracowników systemu SKOK odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności celem wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji;

d) wsparcie w szczególności małych SKOK, w których jedna osoba łączy różne funkcje, w tym odpowiedzialność za zapewnienie zgodności.

Kolejne spotkanie członków Centrum Compliance SKOK już 12 stycznia 2018 r.

Zarząd Kasy Krajowej

Zarząd Fundacji Edukacji Spółdzielczej

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.

KOMUNIKAT KASY KRAJOWEJ,
W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SKOK-I
W CELU UDZIELENIA POMOCY SWOIM CZŁONKOM

 

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje: