Rekomendacja WOCCU w sprawie potrzeby dobrego prawa dla Unii Kredytowych wobec Koronawirusa |

Rekomendacja WOCCU w sprawie potrzeby dobrego prawa dla Unii Kredytowych wobec Koronawirusa

Unie kredytowe i spółdzielnie finansowe na całym świecie są gotowe służyć swoim członkom i świadczyć niezbędne usługi finansowe podczas pandemii Koronawirusa (COVID-19). Unie kredytowe wielokrotnie udowodniły, że w czasie trudności rynkowych zapewniają bardzo potrzebną stabilność i niezbędne usługi. Kryzys spowodowany Koronawirusem niewątpliwie będzie miał znaczący wpływ na całą gospodarkę, wywierając presję na obniżenie dochodu netto i obniżenie wskaźników wartości netto. Niemniej jednak unie kredytowe są gotowe do odegrania znaczącej roli w pomaganiu członkom w zaspokajaniu ich potrzeb finansowych w czasie tego kryzysu, jednocześnie działając w sposób bezpieczny i solidny.

Poniższa lista zawiera sugerowane zalecenia dla organów nadzoru, które należy rozważyć, aby pomóc spółdzielniom kredytowym w tym okresie:

  • Zachęcanie spółdzielni kredytowych do udzielania pożyczek na specjalnych warunkach i przy ograniczonej dokumentacji członkom dotkniętym kryzysem;
  • Zrezygnowanie lub zapewnienie elastyczności w zakresie terminów składania sprawozdań;
  • Linie gwarancyjne kredytów dla spółdzielni kredytowych za pośrednictwem odpowiedniego dostawcy płynności, takiego jak bank centralny lub fundusz gwarancji depozytów;
  • Udzielanie kredytów w celu zaspokojenia potrzeb płynnościowych spółdzielni kredytowych za pośrednictwem odpowiedniego krajowego instrumentu wsparcia płynności;
  • Umożliwienie tymczasowego świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów niebędących członkami, w tym dostępu do sieci bankomatów lub innych usług w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb w sytuacjach awaryjnych (bez nakładania opłat za takie usługi, które przekraczają jego koszty bezpośrednie);
  • Złagodzić ograniczenia w celu umożliwienia świadczenia usług przez banki korespondentów na rzecz unii kredytowych;
  • Zapewnienie krótkoterminowych dotacji dla unii kredytowych dotkniętych kryzysem w celu udzielenia im pomocy w dostosowaniu ich działalności w sytuacjach kryzysowych;
  • Zagwarantowanie elastyczności w odniesieniu do wszelkich regulacji prawnych w celu zapewnienia, aby unia kredytowa mogła nieprzerwanie świadczyć swoje usługi;
  • Umożliwienie uniom kredytowym prowadzenia posiedzeń zarządu, rady nadzorczej lub spotkań członkowskich za pośrednictwem środków elektronicznych lub wideokonferencji.

 

WOCCU przyznaje, że wszystkie sugestie mogą nie być odpowiednie w każdej jurysdykcji i powinny być pozostawione do uznania regulatora na szczeblu krajowym. WOCCU przyznaje ponadto, że wszystkie unie kredytowe będą nadal ponosić odpowiedzialność za wszelkie wymogi i obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu. WOCCU wzywa do elastyczności regulacyjnej dla unii kredytowych, aby pomóc społeczeństwu w czasie tego kryzysu.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych uwag, prosimy o kontakt z Andrew T. Price, Esq., VP of Advocacy pod adresem aprice@woccu.org

Oryginalna treść znajduje się na stronie:
https://advocate.woccu.org/?post=1792

 

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.