Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria |

Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria

W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2017 roku o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Kasa Krajowa wyraża swoje zaniepokojenie podjętą przez KNF decyzją. W ocenie Kasy Krajowej przyjęcie tak radykalnego rozwiązania, w sytuacji gdy SKOK Rafineria realizowała Program Postępowania Naprawczego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kasę Krajową a jego realizacja zaczęła przynosić widoczne rezultaty, nie było konieczne. Od marca tego roku działał w SKOK-u Rafineria nowy zarząd, który opracował PPN oceniony jako realny w realizacji. Komisja Nadzoru Finansowego jest w posiadaniu tego Planu i choć dotąd nie wypowiedziała się oficjalnie na jego temat to zarząd SKOK-u Rafineria został na 2O czerwca zaproszony do KNF-u na rozmowy. Jednocześnie komunikat Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązuje zarządcę komisarycznego do wypracowania koncepcji restrukturyzacji Kasy lub opracowania i uzgodnienia z KNF-em programu postępowania naprawczego. W tej sytuacji Kasa Krajowa deklaruje swoją gotowość do współpracy zarówno z zarządcą komisarycznym jak i Komisją w celu możliwie najbardziej efektywnego zabezpieczenia interesów członków spółdzielczej kasy. Realizacja opracowanego przez zarząd SKOK Rafineria PPN byłaby zdaniem Kasy Krajowej drogą racjonalną i służącą poprawie sytuacji tej Kasy. Jednakże Kasa Krajowa gotowa jest wziąć udział także w przygotowaniu innych rozwiązań. Ostatnim, ale nie najmniej ważnym, elementem utrudniającym zrozumienie podjętych przez KNF wobec SKOK Rafineria działań, jest fakt przyznania i wypłacenia przez Kasę Krajową w maju tego roku pomocy stabilizacyjnej dla SKOK-u „Rafineria” co zapewniło jej w wystarczającym stopniu równowagę sytuacji ekonomicznej.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.