Działania Kasy Krajowej w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych:APEL KASY KRAJOWEJ z dnia 28.03.2020r. |

Działania Kasy Krajowej w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych:

APEL KASY KRAJOWEJ z dnia 28.03.2020r.

Szanowni Państwo,
w związku z panującą epidemią podejmowanych jest wiele działań, mających na celu ochronę zdrowia i życia obywateli a także ograniczenie jej przewidywanych, negatywnych skutków w wielu obszarach społecznej aktywności – przede wszystkim w gospodarce i na rynku finansowym. Powstają liczne inicjatywy, w tym ustawodawcze, zmierzające do postawienia tamy niepożądanym zjawiskom związanym immanentnie z sytuacja kryzysową. Sytuacja wymaga szybkich decyzji ale także rodzi niebezpieczeństwa związane z procedowaniem w trybie pilnym.
W ostatnim czasie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zwracała się w kilku kwestiach związanych z regulacjami w okresie kryzysu spowodowanego koronawirusem do naczelnych władz i instytucji Państwa Polskiego, w tym do premiera rządu RP, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego z postulatami mającymi na celu uwzględnianie – podczas podejmowania istotnych decyzji, wpływających na aktualny kształt, bezpieczeństwo i przyszłość rynku finansowego w Polsce – żywotnych interesów półtoramilionowej rzeszy członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.
Apelujemy o uwzględnianie we wprowadzanych regulacjach tego, że jesteśmy instytucją spółdzielczą, opartą wyłącznie na polskim kapitale a System SKOK jest demokratycznym, kierującym się zasadami etycznymi, opartymi na wartościach chrześcijańskich i rodzimej tradycji, i alternatywnym wobec banków komercyjnych dostawcą usług finansowych dla swoich członków. Celem istnienia Kas jest podnoszenie ekonomicznego dobrobytu wszystkich członków, walka z wykluczeniem finansowym, cyfrowym oraz lichwą. Staraliśmy się spełniać te misję wczoraj, staramy dziś i apelujemy o warunki umożliwiające nam spełnianie jej nadal.

Zarząd
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

 

Działania legislacyjne podejmowane przez Kasę Krajową w związku epidemią :

 1. 13 marca 2020 r.
  Pismo skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego o podjęcie rozmów w celu przygotowania rozwiązań , których celem będzie zapewnienie płynności SKOK-om w sytuacji zagrożenia.
 2. 18 marca 2020 r.
  Pismo skierowane do prezesa rady ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie prac legislacyjnych prowadzonych przez rząd w odpowiedzi na wyzwania wynikające z narastającego zagrożenia epidemią. Poruszone kwestie:
  – możliwość zdalnego podejmowania decyzji przez zarządy i rady nadzorcze spółdzielni;
  – wykorzystanie infrastruktury SKOK poprzez przyjmowanie zleceń od osób nie będących członkami (gaz, prąd itp.);
  – składanie deklaracji członkowskich drogą elektroniczną;
  – wyłączenie stosowania do spółdzielczych kas art. 97 ust ustawy o BFG.
 3. 18 marca 2020 r.
  Pismo skierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie pominięcia SKOK-ów w przygotowywanej treści jednej z regulacji prawnych.
 4. 19 marca 2020 roku
  Pismo do prezesa NBP ponowienie rozwiązań , których celem będzie zapewnienie płynności SKOK-om w sytuacji zagrożenia, uzupełnione o sprzyjające takim rozwiązaniom stanowisko WOCCU (Światowej Rady Związków Kredytowych).
 5. 19 marca 2020 roku
  Pismo skierowane do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z opracowaniem pakietu działań wzmacniających odporność sektora bankowego – Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju. Kas Krajowa wnosi o okresową modyfikację w rekomendacji A-SKOK i postuluje przyjęcie analogicznych rozwiązań dla Kas, które pozwoliłyby na udzielanie przez Kasę Krajową pomocy stabilizacyjnej SKOK-om w większym zakresie.
 6. 23 marca 2020 roku
  Pismo Krajowej SKOK K do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
  Poruszone kwestie:
  – wprowadzenie moratorium w zakresie obowiązku utrzymywania współczynnika wypłacalności na ustawowym poziomie oraz wymogu kapitałowego;
  – przedłużenie okresu rozpatrywania reklamacji, w tym dotyczących roszczeń o zwrot części prowizji (wcześniejsza spłata kredytu);
  – uwzględnianie w zasadach tworzenia odpisów aktualizacyjnych udzielania przez Kasy odroczenia spłaty („wakacje kredytowe”);
  – wydłużenie terminu na zamkniecie roku finansowego 2019;
  – dostępność KK do kredytu refinansowego udzielanego przez NBP;
  – umożliwienie obejmowania przez BFG udziałów w Kasach jako najefektywniejszy sposób dokapitalizowania Kas;
  – tymczasowa możliwość obsługi przez Kasy osób nie będących ich członkami.
 7. 25 marca 2020 roku.
  Pismo Kasy Krajowej do Ministerstwa Finansów.
  Poruszone kwestie:
  – wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji;
  – odroczenie wpłaty obowiązkowych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
  – wydłużenie terminu na złożenie w KNF-ie kwartalnego sprawozdania za 1 kwartał 2020 roku;
  – wydłużenie terminu złożenia sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego.
 8. 30 marca 2020 r.
  Pismo do Prezesa Zarządu BFG w sprawie uelastycznienia wymogów MREL
 9. 1 kwietnia 2020 r.
  Pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie:
  – potrzeby przedłużenia terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów dot. sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
  – wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
 10. 6 kwietnia 2020 r.
  Pismo do Prezesa Rady Ministrów:
  – tymczasowe wprowadzenie możliwości obsługi przez Kasy na rzecz osób, które nie są ich członkami lub możliwości nabycia członkostwa w kasie przez osobę, która nie jest połączona więzią o jakiej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o skok;
  – możliwość składania deklaracji członkowskich drogą elektroniczną;
  – dopuszczenie możliwości przyjmowania przez Kasy wpłat gotówki na rachunek wierzyciela od każdego płatnika;
  – wyłączenie stosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych art. 97 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;
  – wprowadzenie moratorium w zakresie obowiązku utrzymywania współczynnika wypłacalności na poziomie określonym w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz wymogu kapitałowego na poziomie określonym w art. 74c ust. 1 tej ustawy;
  – zapewnienie kasom i Kasie Krajowej dostępu do kredytu refinansowego NBP;
  – wprowadzenie możliwości obejmowania przez BFG udziałów w kasach jako najefektywniejszego sposobu dokapitalizowania kas.
 11. 7 kwietnia 2020 r.
  Pismo do Ministra Finansów:
  – zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK poprzez wprowadzenie do rozporządzenia regulacji wprost wskazującej, że w przypadku zmian terminów (harmonogramu) spłaty dokonanych w 2020 r. opóźnienie w spłacie należności liczyć się będzie według terminów (harmonogramu) spłaty ustalonych w ww. zmianach;
  – zmiana załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK
 12. 7 kwietnia 2020 r.
  Pismo do Przewodniczącego KNF:
  – podsumowanie dotychczas złożonych propozycji legislacyjnych, których wdrożenie w okresie epidemii Kasa Krajowa uważa za niezbędne dla utrzymania przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe zdolności do finansowania swoich członków i gospodarki, budowy rozwiązań osłonowych dla SKOK i ich członków oraz dla ograniczenia negatywnego wpływu rezerw i odpisów na sytuację finansową spółdzielczych kas oszczędnościowo– kredytowych.
 13. 8 kwietnia 2020 r.
  Pismo Kasy Krajowej do Przewodniczącego KNF:
  – umożliwienie Kasie Krajowej świadczenie usług na rzecz podmiotów innych niż SKOKi celem wykorzystania infrastruktury Kasy Krajowej w takich obszarach jak: pośrednictwo w przekazywaniu rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w wymianie informacji związanych z udzielaniem kredytów, wydawanie kart płatniczych, a przez to generowanie dochodów dla potrzeba wsparcia SKOK.
 14. 9 kwietnia 2020 r.
  Pismo do Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju:
  – wniosek o uwzględnienie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w mechanizmie dystrybucji środków przekazywanych w ramach wsparcia udzielanego mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, z których część pozostaje członkami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i aktywnie korzysta z usług SKOK.
 15. 24 kwiecień 2020 r.
  Pismo do Ministerstwa Rozwoju:
  – w sprawie informacji dotyczącej planowanego na drugą połowę maja br. uruchomienia wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej.
 16. 24 kwiecień 2020 r.
  Pismo do Prezesa Rady Ministrów:
  – dot. prowadzenia prac legislacyjnych nad Trzecią Tarczą Antykryzysową, tzw.Tarczą 3.0
 17. 28 kwiecień 2020 r.
  Pismo do Prezesa Rady Ministrów:
  – prośba o uwzględnianie we wprowadzanych regulacjach postulatów sektora SKOK w związku z COVID-19
Designed By KSKOK | All Rights Reserved.