17 października – Święto Spółdzielczości Finansowej |

17 października – Święto Spółdzielczości Finansowej

Od 1948 roku w trzeci czwartek października unie kredytowe obchodzą swoje święto. Wydarzenie to stanowi okazję do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli tych instytucji o charakterze spółdzielczym.

Unie kredytowe reprezentują spółdzielczy model zarządzania. Zrzeszają na zasadzie członkostwa osoby, które na przykład łączy ten sam zakład pracy, miejsce zamieszkania czy stowarzyszenie. Są one własnością swoich członków, którzy jednocześnie mogą korzystać z ich usług, gromadzić w nich oszczędności, otrzymywać pożyczki. Trwający od 2008 roku kryzys, który zapoczątkował upadek banku Lehman Brothers, pokazał, że nawet ogromne instytucje nie mają całkowitej pewności bytu. Społeczeństwa, obwiniając za zaistniałą sytuację wielkie banki oraz ich niekontrolowaną, inspirowaną chęcią zysku politykę, zwracają się ku uniom kredytowym. Spektakularnym aktem buntu była akcja „Bank Transfer Day” z 2011 roku, kiedy to 650 tysięcy Amerykanów przeniosło swoje oszczędności o łącznej wartości 4,5 mld dolarów z banków do lokalnych unii.

Międzynarodowe zrzeszenie unii kredytowych

Organizacją skupiającą ponad 56 tysięcy spółdzielczych kas ze 101 krajów jest Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU). Działalność WOCCU skupia się na wzroście ruchu spółdzielczości, upowszechnianiu i demokratyzacji uczestnictwa w dostępie do usług finansowych. Celem WOCCU jest również podnoszenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu poprzez racjonalizację oraz usprawnianie systemów zarządzania, pomoc w opracowywaniu regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi spółdzielni finansowych w danych krajach. WOCCU współpracuje ze Światowym Forum Liderów Kobiet (Global Womens Leadership Forum), które zajmuje się sprawami zaangażowania kobiet w funkcjonowanie globalnego ruchu unii kredytowych. Światowa Rada opiniuje projekty zmian przepisów dla najważniejszych na świecie organizacji, takich jak: Komitet Bazylejski, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, G20 czy Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Z WOCCU współdziałają rządy wielu państw, fundacje czy też instytucje międzynarodowe. Są to między innymi Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Azjatycki Bank Rozwoju, a także Fundacja Billa i Melindy Gates.

Wybierając wspólną drogę

Działalność WOCCU to nie tylko bieżąca współpraca przedstawicieli unii, to także cykliczne konferencje. Każdego roku inny kraj jest gospodarzem Międzynarodowej Konferencji WOCCU, która stanowi nie tylko forum wymiany doświadczeń, ale także miejsce podejmowania decyzji i wyzwań ważnych dla całego ruchu. Światowa Rada dzięki współpracy ze środkami masowego przekazu oraz obchodom Międzynarodowego Dnia Unii Kredytowych zwiększa świadomość społeczną związaną z kasami kredytowymi. Od 1948 roku w trzeci czwartek października unie kredytowe obchodzą swoje święto. Wydarzenie to stanowi okazję do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli tych instytucji o charakterze spółdzielczym. Od początku bieżącego roku Światowa Rada Unii Kredytowych zbierała pomysły na motyw przewodni Dnia Unii Kredytowych od swoich członków. Zdecydowano się na hasło: „Unie kredytowe jednoczą się dla dobra: lepsza droga”. Jest ono ściśle związane z realizowaną przez WOCCU wizją tworzenia globalnej społeczności. Motto zwraca również uwagę na korzyści płynące ze współpracy spółdzielczych kas na całym świecie. W ten sposób podkreślono przewagę, która wynika z możliwości kooperacji, dzielenia się między sobą doświadczeniami i rozwiązaniami, po to, aby lepiej służyć swoim członkom.

Polski udział w światowym ruchu unii kredytowych

W Polsce spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe istnieją od 21 lat. Ponad 50 działających niezależnie spółdzielczych kas świadczy usługi dla przeszło 2,6 miliona polskich rodzin. Wychodzą również naprzeciw ludziom, którzy bywają pomijani w ofercie podmiotów typowo komercyjnych i którzy często padają łupem nieuczciwych, wysoko oprocentowanych pożyczek parabanków.

SKOK-i, zapewniając dostęp do atrakcyjnych usług finansowych, zapobiegają w ten sposób rozszerzaniu się zjawiska lichwy. Dynamika rozwoju polskich spółdzielczych kas została zauważona w środowisku międzynarodowym. Efekty działalności SKOK-ów docenili w lipcu bieżącego roku przedstawiciele międzynarodowej społeczności unii kredytowych, jednogłośnie wybierając Polaka, Grzegorza Biereckiego, na stanowisko przewodniczącego Światowej Rady Unii Kredytowych

Spółdzielcze kasy to nie tylko finanse. Pełnią również misję społeczną

Dbałość o dobro wspólne jest źródłem niesłabnącej popularności spółdzielczych kas. Od początku swojej działalności akcentują fakt, że wypełniają misję wobec ludzi, hołdując przesłaniu „nie dla zysku, ale po to, by służyć”. Skupiają się na budowaniu prywatnego i publicznego dobra, opierając się na najlepszych wzorach spółdzielczości. Poprzez swoją działalność pozytywnie wpływają na aktywizację zawodową ludzi. Zmniejszają ubóstwo, wspierają zrównoważony rozwój, propagują równowagę między potrzebą zysku a dobrem społecznym oraz umacniają idee demokratycznego zarządzania. Społeczna odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wpisana jest w ich działalność statutową. Dążąc do wyznaczania standardów na rynku, potwierdzają, że instytucje finansowe mogą pozostawać wrażliwe na ludzkie potrzeby i angażować się w poprawę jakości życia Polaków. SKOK-i wspierają szereg akcji charytatywnych związanych z leczeniem, rehabilitacją, zakupem sprzętu medycznego dla potrzebujących. Prowadzą również zbiórki środków na zakup pomocy naukowych dla dzieci z niezamożnych rodzin, otaczają opieką przedszkola oraz domy dziecka na terenie całego kraju. Popierają również liczne pomysły z dziedziny sportu oraz edukacji, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na szczeblu ogólnopolskim.

SKOK-i wspierają skarby dziedzictwa narodowego, dotują remonty, konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych. Angażują się w przeciwdziałanie różnym zagrożeniom społecznym, w szczególności w zwalczanie biedy, pomoc wykluczonym, w tym przede wszystkim wykluczonym finansowo. Spółdzielcze kasy dbają o podniesienie świadomości finansowej społeczeństwa poprzez czynny udział w różnych inicjatywach mających na celu edukację ekonomiczną. Dążą w ten sposób do budowania świadomego społeczeństwa, które w rozsądny i odpowiedzialny sposób będzie korzystało z dobrodziejstw, jakie daje rynek finansowy. Etyczny sposób działania, zaangażowanie w działalność dla dobra i rozwoju społeczności, troska o innych sprawiają, że spółdzielczym kasom zaufały miliony Polaków.

Źródło: fakt.pl

7 października 2013 r.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.