Prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiakuczestniczył w konferencji we Florencji organizowanejprzez DCUC – Defense Credit Union Council |

Prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak
uczestniczył w konferencji we Florencji organizowanej
przez DCUC – Defense Credit Union Council

W tym tygodniu Prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak uczestniczył w konferencji we Florencji organizowanej przez DCUC – Defense Credit Union Council. W trakcie konferencji szeroko omawiano sytuację związaną z wojną na Ukrainie. Prezes Rafał Matusiak omówił sytuację polityczno-gospodarczą, militarną oraz szeroko omówił zakres pomocy udzielanej przez Kasę Krajową, SKOK-i oraz polski Rząd zarówno uchodźcom jak i Ukrainie.

This week the President of NACSCU, Rafał Matusiak, participated in a conference in Florence organized by DCUC – Defense Credit Union Council. During the conference, the situation related to the war in Ukraine was widely discussed. President Rafał Matusiak presented the political, economic and military situation and broadly – the scope of assistance provided by the NACSCU, SKOK’s and the Polish Government to both refugees and Ukraine.


Designed By KSKOK | All Rights Reserved.