Petycja KRS do PE w sprawie dyskryminacji polskich spółdzielni |

Petycja KRS do PE w sprawie dyskryminacji polskich spółdzielni

Ponad 120 tysięcy spółdzielców podpisało się pod Petycją Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji przez krajowego ustawodawcę polskich spółdzielni, w tym spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.

Petycja Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego została przyjęta i wpisana do rejestracji ogólnej Parlamentu Europejskiego w dniu 24 marca 2014 r. pod numerem 0662/2014 a następnie przekazana do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Czytamy w niej m.in., iż polski ,,ustawodawca stosuje metodę wyodrębniania poszczególnych spółdzielni spod działania głównej ustawy – Prawo spółdzielcze, w której ramach mieć powinny autonomię i specyfikę statutową, i normuje je w oddzielnych ustawach by łatwiej podporządkowywać  polityce resortowej i  kontroli resortów rządowych. Tak dzieje się z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, tak dzieje się ze spółdzielczością mieszkaniową w której zasobach mieszka dziś około 10 mln obywateli!’’.

W petycji wskazuje się również, iż ,,poselskie projekty ustawowe  są mechanicznie (w trybie większości sejmowej) przegłosowywane w Sejmie i w Senacie, z całkowitym lekceważeniem trybu konsultacji i głosu milionów spółdzielców, a nade wszystko ekspertów prawnych, wykazujących horrendalne naruszenia prawa unijnego i aktu konstytucyjnego, elementarnych zasad prawa cywilnego i spółdzielczego. Ustawy te są następnie w błyskawicznym trybie egzekwowane przez administrację rządową. (…) Dodatkowo ustawodawca wprowadził w nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przepis, zgodnie z którym decyzja o przejęciu Kasy lub dowolnie wybranych składników jej majątku przez bank nie tylko jest natychmiast wykonalna, nie tylko nie wymaga zgody członków Kasy, ale nie może zostać uchylona przez sąd administracyjny, nawet gdy sąd ten stwierdzi rażące naruszenie prawa przy jej wydawaniu. W ten sposób naruszono prawo spółdzielców do ochrony swych praw przed sądem.’’.

Zdaniem Krajowej Rady Spółdzielczej ,,polityka władz Państwa Polskiego wobec spółdzielczości narusza podstawowe postanowienia prawa unijnego takie jak:

1. zawarta w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE) zasada społeczeństwa opartego na pluralizmie, niedyskryminacji, solidarności i in. wspieranego przez państwo demokratyczne i państwo prawne.

2. zawarta w art.3 ust.3 TUE zasada zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. Art. 3 ust.3 zakłada też zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, a taki charakter mają działania Państwa wymierzone przeciw spółdzielniom i spółdzielcom.

3. dyskryminacja polskiej spółdzielczości narusza w poważnej skali także postanowienia Karty Praw podstawowych UE stanowiącej na mocy art.6 akt prawny o mocy traktatowej.

4. wymóg, wynikający z artykułu 26 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapewnienia zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach gospodarczych, zwłaszcza w związku z sektorem komercyjnym i z sektorem spółdzielczym.’’.

Krajowa Rada Spółdzielcza w swojej petycji ,,apeluje do Parlamentu Europejskiego jako organu szczególnie powołanego do ochrony powołanych tu wartości o szybkie wszczęcie postępowania, mogącego przerwać proces nasilającej się dyskryminacji polskiej spółdzielczości oraz ocalić jej tradycje i dorobek ważny dla funkcjonowania nie tylko Polski lecz w istotnym stopniu także Unii Europejskiej.’’.

Pełny tekst petycji na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej.

http://www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=304%3Apetycja-spodzielczoci-polskiej-do-parlamentu-europejskiego&catid=11%3Aaktualnoci&Itemid=513

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.