Komunikat ws. zajętego przezMinisterstwo Sprawiedliwości stanowiskaw zakresie roszczeń syndyków dot. podwójnej odpowiedzialności członkowskiej |

Komunikat ws. zajętego przez
Ministerstwo Sprawiedliwości stanowiska
w zakresie roszczeń syndyków dot. podwójnej odpowiedzialności członkowskiej

Szanowni Państwo,

w związku otrzymywanymi zgłoszeniami od aktualnych oraz byłych członków Twojej SKOK i SKOK Skarbiec, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa – Kredytowa w Sopocie zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie dalszego dochodzenia przez syndyków mas upadłości od członków ww. SKOK roszczeń związanych z odpowiedzialnością członkowską za straty kas do podwójnej wysokości wniesionych udziałów.

Na podstawie przeprowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości postępowania wyjaśniającego, powołując się również na ustalenia sędziów-komisarzy sprawujących nadzór nad przebiegiem trwających postepowań upadłościowych ww. kas, informujemy, iż syndycy mas upadłości Twojej SKOK oraz SKOK Skarbiec deklarują niekierowanie wezwań do zapłaty z tytułu tzw. „podwójnej odpowiedzialności” wobec członków tych kas.

Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z powszechnie przyjętą linią orzeczniczą (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. ws. o sygn. akt III CZP 42/19) oraz stałym poglądom w doktrynie (komunikat Prokuratury Krajowej z dnia 19 czerwca 2017 r.), żądania syndyków w tym zakresie byłyby nieuzasadnione i nie miałyby podstaw prawnych.

Designed By KSKOK | All Rights Reserved.