Aktualności

Powrót do aktualności
30 lipca 2014 r.

Bezpieczeństwo depozytów

Środki pieniężne zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych są objęte ustawowym systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

W wyniku wejścia w życie z dniem 29 listopada 2013 r. niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 kwietnia 2013 r. (art. 4 pkt 4 lit. b oraz pkt 16 w zakresie dodawanych w ustawie o BFG art. 38l-38zg i art. 38zj-38zq) środki pieniężne zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych zostają objęte ustawowym systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Oznacza to, że kasy uczestniczą w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.711, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o BFG”.

Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach imiennych, z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów członkowskich, oraz jego należności wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro - w 100%.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie – niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził - traktowane są łącznie, a kwota 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń w stosunku do Funduszu.

Gwarancją BFG objęte są środki pieniężne deponentów, tj.:

  • osób fizycznych,
  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego posiadających osobowość prawną,
  • spółdzielni,
  • związków zawodowych,
  • wspólnot mieszkaniowych.

Ochronie BFG nie podlegają depozyty:

  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Kasy Krajowej, a także
  • członków zarządu i rady nadzorczej kasy,
  • pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu,
  • osób pełniących funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów Kasy i ich zastępców,

w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunków gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,

W przypadku prowadzenia przez kasę jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny) deponentem jest każda z tych osób w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

W przypadku ogłoszenia upadłości przez kasę wypłata środków następuje w ciągu 20 dni roboczych po uprzednim poinformowaniu deponentów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o sposobie ich wypłaty, w tym o miejscu i terminie.

Po upływie ww. terminu wypłaty, środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności kasy i wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.